Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kdo jsme

15. 4. 2011

Křesťanské společenství – Społeczność chrześcijańska

(KS-SCH) při Slezské církvi evangelické a.v.

Historie:
KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ – SPOŁECZNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA /KS-SCH/:
Vznik na začátku minulého století. „Społeczność chrześcijańska" v roce 1905.
V době totalitního režimu působila pod názvem „Misijní práce" 1950-1989.
Křesťanské společenství – Społeczność chrześcijańska /KS-SCH/ Registrace:13.2.1991.
Změna názvu Křesťanské společenství o.s. (občanské sdružení) /KS-SCH/ 8.10.2010.
Změna názvu Křesťanské společenství z.s. (zapsaný spolek) /KS-SCH/ 1.1.2014.
Je vnitrocírkevním misijním hnutím v rámci SCEAV.
Je nezávislou misijní organizací.

Křesťanské společenství - ALBRECHTICE

Působí: Od roku 1991 v Albrechticích,  Havířově Suché a v blízkém okolí.

Zvláštnost: Členové pracují ve dvou sborech SCEAV: v Albrechticích a Havířově Suché.  

Počet členů:  V místním Křesťanském společenství z.s. /KS-SCH/ je 52 členů

Vedoucí místního společenství KS:   Václav Hrachovec

Zástupce místního společenství KS: Ing. Stanislav Przeczek

Členové výboru místního společenství KS
Vlastimil Sztefek - člen rady  
Bohuslav Koukol ml.,  Roman Kubíček - zástupci
Pokladní: Bc. Hana Mikešová 
Revizní komise: Zofia Buryjanová, Bronislava Koukolová, Jolana Rupčíková.   
Čislo účtu:  2100495150/2010

Kontakt: Křesťanské společenství o.s.  Třanovského 750, 73543 Albrechtice 

VedoucíVáclav Hrachovec , Hornická 656, 73543 Albrechtice, v.hrachovec@seznam.cz, 605844450.
 
KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ, Z. S.
Preambule
Na půdě evangelické církve augsburského vyznání na Těšínsku působilo v minulých staletích    několik probuzeneckých hnutí. Na začátku 20. století se mezi tato hnutí zařadilo společenství lidí pietistického smýšlení, kteří prožili duchovní probuzení a založili v Těšíně, v roce 1906 spolek „Křesťanské společenství“. V době totalitních režimů přes všechny zákazy jeho činnosti hnutí působilo dále pod názvem „Misijní práce“. Změna politického režimu umožnila roku 1991 zastřešení činnosti hnutí občanským sdružením „Křesťanské společenství – Społeczność Chrześcijańska“, jehož činnost pokračuje jako činnost spolku s názvem „Křesťanské společenství, z. s.“.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
Název a označení
1. Úřední název spolku zní: Křesťanské společenství, z. s. (dále jen KS).
2. Výlučně pro vnitřní potřebu lze používat označení Křesťanské společenství – Spo-łeczność Chrześcijańska (zkráceně KS-SCh).
Čl. 2
Sídlo
Sídlo KS je na adrese Na Nivách 259/7, Český Těšín.
Čl. 3
Poslání a činnost
1. KS sdružuje křesťany bez rozdílu věku, pohlaví, rasy nebo národnosti a je otevřeno pro všechny, kteří přijímají jeho zásady a chtějí pracovat na duchovním probuzení církví a národů.
2. Základem a pravidlem života členů KS je Bible svatá. Ve výkladu biblické zvěsti KS navazuje na starokřesťanská vyznání a reformační zásady. Zvlášť zdůrazňuje potřebu osobního pokání, duchovního znovuzrození, růstu a aktivní služby v moci Ducha Svatého. KS stojí na zásadách biblického učení o všeobecném kněžství.
3. KS není církví. Členové KS zůstávají členy svých církevních sborů a aktivně pracují na jejich duchovním oživení k plnění misijního rozkazu Pána Ježíše Krista.
4. KS spolupracuje s dalšími probuzeneckými hnutími obdobného zaměření v České republice i v zahraničí.
2
Čl. 4
Obsah a formy a způsob výkonu činnosti
1. Práce KS je zaměřena na všechny generace. Obsahem práce je činnost evangelizační, výchovná, vzdělávací, charitativní, včetně zaměření na vysvobození lidí z různých závislostí. KS organizuje nedělní besídky, shromáždění dorostu, mládeže, manželských párů, sester, bratří, nejstarší generace, profesně zaměřených skupin, biblické hodiny, evangelizační shromáždění, modlitební setkání, tematické přednášky a konference, biblické kurzy, školení, vydává a šíří publikace, zabývá se protidrogovou, protialkoholní i národnostní problematikou menšin, organizuje činnost pěveckých sborů, hudebních skupin, dramatických kroužků a dalších zájmových sekcí v objektech církevních, vlastních a pronajatých, jak rovněž v soukromých domech, bytech, ve volné přírodě a na veřejných prostranstvích.
2. Činnost KS je vykonávána zejména jeho členy a dobrovolníky, a to bezplatně; může být vykonávána též za úplatu, a to na základě pracovního poměru či jiného právního vztahu.
Čl. 5
Hospodářské zabezpečení
1. KS jakožto právnická osoba je oprávněno nabývat majetek a hospodařit s ním jakýmkoli zákonným způsobem.
2. Zdroji příjmů KS jsou zejména členské příspěvky, dary, dědictví a odkazy, sbírky a jiné příjmy z fundraisingových akcí, dotace z veřejných rozpočtů, granty a výnosy vlastní hospodářské činnosti.
ČLENSKÁ ZÁKLADNA
Čl. 6
Vznik, zánik a pozastavení členství
1. Členem KS se může stát každá osoba starší 15 let, která se zaváže naplňovat cíle KS a složí následující vyznání: „Písmo svaté Starého a Nového zákona považuji za slovo Boží. Chci, aby Bible byla vodítkem mého života. Vím, že Ježíš Kristus – Beránek Boží – nesl mé hříchy a skrze svou smrt na kříži mne usmířil s Bohem. Skrze víru v Něj mám odpuštění hříchů, jistotu spasení, pokoj s Bohem a živou naději věčného života, proto chci nadále žít pro Ježíše Krista, který za mne zemřel a vstal z mrtvých. Jako člen Křesťanského společenství, z. s., se chci s pomocí Ducha svatého věrně držet Krista. Dle daných mi sil chci pomáhat přímluvnými modlitbami a spolupracovat při záchraně a duchovním růstu jiných. Práci společenství budu dobrovolně, avšak pravidelně hmotně podporovat.“
2. O přijetí za člena KS rozhoduje výbor místního společenství KS.
3. Výbory místních společenství KS vedou seznamy členů KS působících v jednotlivých místních společenstvích. Seznamy členů KS se nezpřístupňují.
4. Členství zaniká vystoupením nebo vyloučením.
3
5. Vyloučení je opatřením, jímž se postihuje závažné porušení povinnosti člena KS. Je krajním opatřením, kterému musí předcházet jednání a napomínání v duchu Božího slova. O vyloučení rozhoduje Ústřední konference delegátů na návrh příslušného výboru místního společenství KS.
6. Přestane-li se člen KS účastnit života KS, rozhodne příslušný výbor místního společenství o pozastavení členství tohoto člena. Obnoví-li člen KS svou účast na životě KS, rozhodne příslušný výbor místního společenství o zrušení pozastavení členství tohoto člena. Pozastavení členství spočívá v tom, že se člen nezapočítává do počtu členů, jestliže s tímto počtem Stanovy nebo Vnitřní řád místních společenství spojují nějaké právní následky, a dále v tom, že vůči členu s pozastaveným členstvím nejsou ze strany orgánů KS či orgánů místního společenství KS činěny úkony jinak předepsané Stanovami nebo Vnitřním řádem místních společenství. Člen s pozastaveným členstvím je nadále veden v seznamu členů.
Čl. 7
Práva a povinnosti člena KS
Každý člen KS je povinen usilovat žít podle Božího slova, přijímat zásady KS, realizovat jeho program a aktivní činností či hmotnou podporou spolupůsobit k naplňování cílů KS. Členové KS jsou oprávněni působit v orgánech KS a adresovat těmto orgánům své návrhy.
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Čl. 8
Základní ustanovení o organizační struktuře
1. Základní organizační struktura KS je dvoustupňová. První stupeň tvoří místní společenství a druhý stupeň tvoří celé KS. Mimoto se zřizují specializované odbory pro jednotlivá odvětví činnosti KS.
2. Právní osobnost má KS jako celek.
3. Místní společenství nebo specializované odbory nemají právní osobnost, ledaže se postupem dle čl. 15 Stanov KS ustaví jako pobočný spolek.
4. Místní společenství jednají v rozsahu vyplývajícím ze Stanov KS. Pravidla činnosti specializovaných odborů stanoví Výbor společenství.
5. Není-li stanoveno jinak, jsou orgány KS a místních společenství KS usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů a rozhodnutí přijímají nadpoloviční většinou přítomných členů. Není-li stanoveno jinak, jsou v případě voleb zvoleni ti z kandidátů, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů.
Čl. 9
Organizační struktura místního společenství KS
1. Orgány místního společenství jsou konference místního společenství, výbor místního společenství, revizní komise místního společenství a rada místního společenství.
4
V čele místního společenství stojí vedoucí místního společenství a jeho zástupce, kteří jsou členy výboru místního společenství a rady místního společenství.
2. Podrobnosti o organizační struktuře místních společenství stanoví Vnitřní řád místních společenství KS.
Čl. 10
Orgány KS
Orgány KS jsou Ústřední konference delegátů, Výbor společenství, Revizní komise a Rada společenství. O průběhu zasedání orgánů KS se pořizují zápisy.
Čl. 11
Ústřední konference delegátů
1. Ústřední konference delegátů je nejvyšším orgánem KS.
2. Ústřední konferenci delegátů svolává alespoň jednou do roka Výbor společenství. Požádá-li o to Rada společenství, je Výbor společenství povinen svolat do 2 měsíců mimořádné zasedání Ústřední konference delegátů.
3. Ústřední konferenci delegátů tvoří členové Výboru společenství, vedoucí a zástupci vedoucích místních společenství a delegáti volení konferencemi místních společenství. Jednotlivá místní společenství vysílají na každých započatých deset členů jednoho delegáta.
4. Ústřední konference delegátů zejména
a) volí předsedu KS a ostatní členy Výboru společenství,
b) volí tříčlennou Revizní komisi,
c) přijímá, mění nebo doplňuje Stanovy KS a Vnitřní řád místních společenství KS,
d) na návrh výboru místního společenství rozhoduje o vyloučení člena z KS,
e) usnáší se o poměru KS k jiným spolkům či církvím a náboženským společnostem,
f) schvaluje zásady hospodaření KS,
g) schvaluje záměry činnosti KS,
h) projednává a schvaluje výroční zprávu Výboru společenství o činnosti a hospodaření a zprávu revizní komise,
i) rozhoduje o ustavení pobočných spolků.
5. V případě přijetí, změny nebo doplnění stanov KS a Vnitřního řádu místních společenství KS, jakož i pro rozhodnutí o zrušení, rozdělení či sloučení KS s jiným spolkem je zapotřebí dvoutřetinové většiny přítomných delegátů.
Čl. 12
Výbor společenství
1. Výbor společenství je výkonným orgánem KS.
2. Výbor společenství tvoří 9 členů volených Ústřední konferencí delegátů na 3 roky. Členové Výboru společenství jsou z titulu své funkce delegáty Ústřední konference delegátů.
3. Členové Výboru společenství s výjimkou předsedy jsou voleni v jedné volbě, přičemž zvoleno je osm kandidátů s nejvyšším dosaženým počtem hlasů; v případě rovnosti
5
hlasů rozhoduje los. Členové Výboru společenství si ze svého středu zvolí místopředsedy KS, jejichž počet si sami stanoví.
4. Předseda KS je členem Výboru společenství. Je volen Ústřední konferencí delegátů v oddělené volbě. Není-li zvolen předseda KS nadpoloviční většinou hlasů v prvním kole voleb, koná se druhé kolo, do nějž postupují dva kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů.
5. Výbor společenství zejména
a) řídí činnost a hospodaření KS, schvaluje investice místních společenství přesahující částku 100 000,-- Kč ročně,
b) svolává Ústřední konferenci delegátů,
c) předkládá Ústřední konferenci delegátů výroční zprávu o činnosti a hospodaření,
d) na návrh Rady společenství rozhoduje o zřízení nových místních společenství, jejich sloučení, rozdělení či zrušení
e) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí výborů místních společenství,
f) jmenuje nevirilní členy Rady společenství,
g) jmenuje odpovědné pracovníky za jednotlivé úseky misijní činnosti,
h) realizuje usnesení Ústřední konference delegátů
6. Výbor společenství může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.
7. Předseda KS a místopředsedové KS jsou statutárními orgány KS, přičemž každý z nich jedná za KS samostatně. Zavazují-li KS k plnění, jehož hodnota převyšuje 100 000,-- Kč, nebo zcizují-li nemovitý majetek KS, jednají na základě pověření Výborem společenství.
Čl. 13
Revizní komise
1. Revizní komise kontroluje hospodaření KS a předkládá o své činnosti výroční zprávu Ústřední konferenci delegátů.
2. Revizní komisi tvoří tři členové KS volení Ústřední konferencí delegátů na období 3 let. Člen revizní komise KS nesmí být zároveň členem Výboru společenství.
Čl. 14
Rada společenství
1. Rada společenství je poradním orgánem Výboru společenství.
2. Radu společenství tvoří členové Výboru společenství, vedoucí místních společenství, jejich zástupci a další členové jmenovaní Výborem společenství. Nestanoví-li stanovy jinak, mají usnesení Rady doporučující povahu.
3. Výbor společenství je povinen si vyžádat stanovisko Rady společenství při rozhodování o duchovních úkolech KS, o zaměstnávání pracovníků na plný pracovní úvazek, o zcizování nemovitého majetku KS nebo jeho zatížení věcnými právy.
4. Radu společenství svolává předseda KS.
6
Čl. 15
Pobočné spolky
1. Jednotlivá místní společenství nebo specializované odbory KS se mohou ustavit jako pobočné spolky.
2. O ustavení stávajících místních společenství nebo specializovaných odborů KS jako pobočných spolků rozhodne na jejich návrh Ústřední konference delegátů. Ústřední konference delegátů může rozhodnout o ustavení pobočného spolku, který nově vznikne, a to na návrh nejméně tří osob, které se stanou členy tohoto pobočného spolku. Rozhodne-li Ústřední konference o ustavení pobočného spolku, schválí zároveň statut tohoto pobočného spolku, který se stane nedílnou součástí Stanov KS jako jeho příloha.
3. Výbor společenství vydává statutárním orgánům pobočných spolků dekrety, osvědčující jejich zvolení nebo jmenování do funkce.
4. Výbor společenství má právo odvolat statutární orgány pobočných spolků, jestliže závažným způsobem porušují stanovy KS nebo se jejich jednání příčí poslání a činnosti KS nebo činí majetkoprávní úkony hrubě nepřiměřené svým hospodářským poměrům. Jestliže Výbor společenství není podle statutu zároveň oprávněn jmenovat řádný statutární orgán pobočného spolku, jmenuje dočasného správce, který vykonává práva a povinnosti statutárního orgánu a který svolá ve lhůtě 6 měsíců orgán, který je oprávněn řádný statutární orgán zvolit.
5. Pobočné spolky jsou povinny na svých listinách uvádět skutečnost, že jsou pobočnými spolky KS, nevyplývá-li tato skutečnost z jejich názvu.
6. KS neručí za závazky svých pobočných spolků. Jednotlivé pobočné spolky neručí za závazky KS a jeho jiných pobočných spolků. Zavazuje-li statutární orgán pobočného spolků tento spolek k plnění, jehož hodnota převyšuje 200 000,-- Kč nebo zcizuje-li jeho nemovitý majetek, je povinen si vyžádat předběžný souhlas předsedy KS nebo některého z místopředsedů KS.
7. Souběžné členství v místních společenstvích KS i ve specializovaných odborech ustavených jako pobočné spolky je možné.
8. O zrušení pobočného spolku rozhoduje Ústřední konference delegátů na návrh tohoto pobočného spolku nebo na návrh Výboru společenství, nestanoví-li statut jinak. Jmění zrušeného pobočného spolku přechází na KS, nestanoví-li statut jinak nebo neusnese-li se Ústřední konference delegátů jinak.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 16
Přeměny a zrušení KS
O zrušení, rozdělení, sloučení nebo splynutí KS s jiným spolkem rozhoduje Ústřední konference delegátů. V případě zrušení KS s likvidací se likvidační zůstatek převede na Slezskou církev evangelickou augsburského vyznání.
7
VNITŘNÍ ŘÁD MÍSTNÍCH SPOLEČENSTVÍ
KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, Z. S.

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Vnitřní řád místních společenství Křesťanského společenství, z. s., provádí ustanovení Stanov Křesťanského společenství, z. s. (dále jen „KS“).
Čl. 2
Název místních společenství
Místní společenství nese název: „Místní společenství Křesťanského společenství, z. s., v(e) …“ s uvedením názvu obce nebo její části, kde je sídlo místního společenství.
Čl. 3
Činnost a hospodaření místních společenství
1. Zásady činnosti místních společenství KS vychází ze Stanov KS a Programového prohlášení KS.
2. Činnost místního společenství je vykonávána členstvem zásadně dobrovolně a bezplatně. Finanční prostředky získává jakýmkoli zákonným způsobem, zejména z příspěvků svých členů. Každý člen KS přispívá finančně dle svých možností a biblických doporučení. Konference místního společenství však může určit výši členských příspěvků. Zásady hospodaření schvaluje konference místního společenství v souladu s platnými předpisy a usneseními Ústřední konference delegátů.
3. Místní společenství vzájemně spolupracují k naplnění cílů KS.
Čl. 4
Konference místního společenství
1. Konference místního společenství je svolávána alespoň jednou do roka. Termín konference musí být oznámen nejpozději 14 dní předem, a to písemným pozváním jednotlivých členů.
2. Konference místního společenství je tvořena všemi členy KS zapsanými v seznamu vedeném příslušným výborem místního společenství.
3. Konferenci místního společenství řídí vedoucí místního společenství nebo jeho zástupce. Každý přítomný člen má jeden hlas.
4. Konference místního společenství zejména:
a) volí výbor místního společenství, jeho předsedu a jeho zástupce,
b) volí tříčlennou revizní komisi,
8
c) volí delegáty na Ústřední konferenci delegátů,
d) projednává a schvaluje zprávu výboru místního společenství o činnosti a hospodaření za minulé období a zprávu revizní komise,
e) schvaluje zásady hospodaření místního společenství předložené výborem místního společenství,
f) schvaluje výši příspěvků,
g) má právo odvolat člena výboru místního společenství, jestliže neplní řádně své povinnosti.
5. Každá právoplatně svolaná konference místního společenství je usnášeníschopná. O způsobu hlasování rozhoduje konference místního společenství. O průběhu konference místního společenství provádí zápis zapisovatel. Zápis musí být podepsán zapisovatelem a vedoucím místního společenství.
Čl. 5
Výbor místního společenství
1. Výkonným orgánem místního společenství je výbor místního společenství. Výbor místního společenství tvoří nejméně tři členové volení konferencí místního společenství na 3 roky. Členem výboru místního společenství se může stát každý člen KS zapsaný v seznamu vedeném příslušným výborem místního společenství, který se dlouhodobě osvědčil v soustavné práci ve společenství.
2. Výbor místního společenství zejména:
a) řídí činnost a hospodaření místního společenství,
b) svolává konferenci místního společenství,
c) předkládá konferenci místního společenství zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulý rok,
d) přijímá nové členy KS a působí při jejich získávání ke spolupráci při řešení úkolů společenství,
e) vede seznam členů KS a rozhoduje o pozastavení členství,
f) na návrh rady místního společenství rozhoduje o programu činnosti společenství,
g) jmenuje členy rady místního společenství,
h) jmenuje odpovědné pracovníky za jednotlivé úseky misijní činnosti,
i) realizuje usnesení konference místního společenství,
j) musí svolat mimořádnou konferenci místního společenství, když o to požádá rada místního společenství,
k) navrhuje Ústřední konferenci delegátů vyloučení člena KS.
3. Vedoucí místního společenství a jeho zástupce jsou voleni konferencí místního společenství a jsou jí také zodpovědní. Jejich volební období je tříleté a mohou být opětovně zvoleni. Vedoucí místního společenství a jeho zástupce zastupují místní společenství navenek, a to každý z nich samostatně.
Čl. 6
Revizní komise místního společenství
Revizní komisi místního společenství tvoří tři členové KS volení konferencí místního společenství na období 3 let. Člen revizní komise nesmí být zároveň členem výboru místního společenství.
9
Čl. 7
Rada místního společenství
Poradním orgánem výboru místního společenství je rada místního společenství, tvořená vedoucím místního společenství, jeho zástupcem a dalšími členy jmenovanými výborem místního společenství. Její usnesení mají formu doporučení. Ve všech důležitých věcech, zejména jde-li o duchovní úkoly společenství nebo o vyloučení člena KS, si výbor místního společenství vyžádá stanovisko rady místního společenství. Radu místního společenství svolává vedoucí místního společenství nebo jeho zástupce.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1. V případě zrušení místního společenství rozhodne o převzetí jeho práv a povinností Výbor společenství KS.
2. Vnitřní řád místních společenství Křesťanského společenství, z. s., a jeho změny schvaluje Ústřední konference delegátů.
Tyto Stanovy a Vnitřní řád schválila Celomisijní konference delegátů Křesťanského společenství, o. s., dne 26. dubna 2014.