Jdi na obsah Jdi na menu
 


BIBLICKÉ HODINY

BIBLICKÉ HODINY KAŽDOU NEDĚLI 15:30
SBOR SCEAV ALBRECHTICE

SETKÁVÁNÍ NA BIBLICKÝCH HODINÁCH
V ALBRECHTICÍCH NA FAŘE 

Řídíme se: Podle usnesení vlády - náboženské shromáždění /biblické hodiny/
 pořádaného v  místnosti určené pro náboženské obřady. 

 JE MOŽNOST I SLEDOVAT BIBLICKÉ HODINY V NEDĚLI ONLINE

Z TŘANOVIC V 17:00: - https://tranovice.sceav.cz/biblicke-hodiny-2021/

Rozpis - Albrechtice - biblické hodiny v 15:30 hod. Vedoucí si zařídí odemčení fary.

DATUM

VEDENÍ

HOST

VÝJEZD

KDO

5.9.2021

KUCZERA JAREK

TŘINEC

 

 

12.9.2021

ČAJKA MARTIN

BYSTŘICE

TŘINEC

VAŠEK H.

19.9.2021

PRZECZEK STANISLAV

EVANGEL. DEN

TŘANOVICE

VAŠEK H.

26.9.2021

GULA LÁĎA

OLDŘICHOVICE

FRÝDEK

JAREK K.

3.10.2021

LIPOVSKI DENY

NEBORY

Č. TĚŠÍN

VAŠEK H.

10.10.2021

POBYT RODIN

 

 

 

17.10.2021

SESTRY EVA+JOLA

 

SMILOVICE

 

24.10.2021

KOUKOL B. ST.

KOM. LHOTKA

GUTY

JAREK K.

31.10.2021

KUCZERA JAREK

TŘANOVICE

 

 

7.11.2021

FESTIVAL

PĚVECKÝCH

SBORŮ

 

14.11.2021

KOUKOL B. NEJ.

SMILOVICE

TŘINEC

 

21.11.2021

PRZECZEK BEN

GUTY

OLDŘICHOVICE

 

28.11.2021

ZALESKI DANIEL

 

HRÁDEK

 

5.12.2021

KOUKOL B. ST.

FRÝDEK

TŘANOVICE

 

12.12.2021

VIGILIJKA

 

 

 

19.12.2021

DĚTSKÁ SLAVNOST

 

 

 

26.12.2021

SLAVNOST

ŠTĚPÁNA

 

 

 

Téma biblických hodin na říjen, listopad a prosinec 2021

3. 10. Každý do modlitební fronty!  Jak. 5, 13-20.

1. Každý křesťan má ohromné skladiště vítězství a tím je modlitba.

2. Co je to opravdová modlitba? Rozhovor s Pánem. Největší právo!

    Co znamená patřit do modlitební fronty a jaké je to v praxi?

3. Podmínky opravdové modlitby.

10. 10. Pouze Pán Ježíš – toho poslouchejte!  Luk. 9, 28 - 36

1. Měsíc reformace – největší požehnání reformace – ukázala na Pána Ježíše.

2. Co znamená pouze Ježíš – Ježíš 100%? Ať nám všechno zastíní Duch svatý a zůstane pouze Pán Ježíš!

3. Rozkaz Boží pro každého z nás – Ježíš Syn Boží – toho poslouchej!

17. 10. Věčné Boží Slovo   2. Tim. 3, 14 – 17.

1. Říjen je měsíc reformace. Reformace zdůraznila význam Slova Božího.

2. Bible Sv. je Slovo Boží – co to znamená? Bible Sv. mění člověka v Božího člověka – jak se to děje?

3. Buďme lidmi Bible Sv. a buďme připraveni ke každému dobrému činu!

24. 10. Biblická cesta spasení  Sk. 4, 8 – 12.

1. Reformace znovu objevila Biblickou cestu spasení

2. Co je to Biblická cesta spasení? (Využít flanelograf z nedělní besídky, knížku beze slov, prsty na ruce:

    1. Zhřešil jsem, 2. Bůh mne miluje, 3. Kristus za mne zemřel, 4. Přijímám jej, 5. Jsem spasen.)

3. Prožil jsi obrácení – změnu života – děkuj za to, pokud ne – pros o to!

31. 10. Církev Kristova podle Bible svaté  Sk. 2, 41 - 44.

1. Dnes je Den reformace – ona ukázala na Biblickou církev Kristovu.

2. Církev a první sbor vznikl ze zvěsti evangelia, pokání a přijetí Krista. Čtyři sloupy Církve křesťanské

    42 v. vysvětlit a analyzovat.

3. Augsburgská konfese o církvi jako shromáždění svatých a věřících – to je program misijní práce.

7. 11. Nebuď samolibým sobcem – kde je tvůj bratr?    1. Moj. 4, 9.

1. První hněv a první vražda! Milióny vražd a lavina hněvu. V Ježíši je všechno nové – 2. Kor. 5, 17.

2. Máme noho egoistů mezi křesťany v tělesném i duch. významu – pouze JÁ – pouze MY – lze zabít činem 

    i slovem. P. Bůh nám ukazuje na vedle žijícího jako na bratra a ptá se nás vidíš ho ?

3. Slib dnes! Pane Ježíši, chci být Ábelem – tvým sluhou v praxi!               

14. 11. Čemu se učíme u Lotových zeťů?      1. Moj. 19, 12 – 14.

1. Mnozí se podobají Lotovým zeťům – co to znamená v praxi?

2. Nebyl také Lot vinen a v čem? Co to znamená pro nás? Boží naléhání – vstaň a utíkej ze Sodomy 15. Verš

    Uvažuj i ty!

3. Strašné slovo – JE POZDĚ! – Dnes je ještě DEN  MILOSTI!

21. 11. Poslední neděle církevního roku.   Máš olej ve své lampě?   Mat. 25, 1 – 13.

1. Pásl. neděle cirk. roku – památka zesnulých. Myslíš i ty na svůj odchod?

2. Každý z nás věřících je družičkou Pána! Očekáváš na Něho aktivně? Máš olej ve své lampě?

    Nehasne v poslední době tvoje láska k Pánu?

3. Pamatuj: V největší temnotě zazní – Ženich přichází!

28. 11. Začátek Adventu  - nejvznešenější Pán přichází – přijmi HO!   Jan 1, 9 -12.            

1. Opět Advent – opět Pán klepe na člověka – pokolikáté už?

2. Jsi Jeho vlastnictvím? On k tobě přichází – přijal jsi Ho již? Nebo snad dnes? Co to znamená přijmout  

    Pána Ježíše?  (krátké svědectví)

3. Být dítětem Božím, co to v praxi znamená? 

5. 12. Den pokání – jedinečný příklad marnotratného syna    Luk. 15, 11 – 24.

1. Všichni zhřešili, odešli od Otce do světa hříchů.  Řím. 3, 23 – Realita hříchů.

2. Život bez obrácení končí při mlatu pro prasata a hladu – aktualizovat! První etapa obrácení: v myslích, slibech, dobrých úmyslech – verš 18, tam je většina i dnešních tzv. Věřících I mladých!

3. Opravdové obrácení = čin! Verš 20 – vstal a šel. Prožíváš krásu života s Bohem skrze Ježíše Krista?

12. 12. Vážné adventní  poselství! Ukázala se Boží milost!    Tit. 2, 11 – 15.

1. Náš dnešní text je známý adventní text. Za 1. mluví o milosti pro lidi!

2. Za 2. Nás vyučuje – odřeknout se bezbožnosti a svět. žádostí – v praxi!

    Za 3. Učí nás žít opravdově dle Boží vůle. Uvést do praxe!

3. Za 4. – být Kristovým lidem, na Jeho příchod aktivně čekajícím!

19. 12. Vigilie = Bdění! Vzorem pro nás je Simeon.   Luk. 2, 25 -35.

1. Za krátko bude Vigilie = Štědrý večer, znamená bdění! Prožijme tak svátky!

2. Nejlépe slavil Vigilii Simeon – celý život bděl a to aktivně!

    Od něho se učíme bdělosti, trpělivosti a trvalé duchovní živosti!

3. Musíme prožít to, co Simeon: Setkat se s Pánem Ježíšem! Verš 28 – 30.

25. 12. Boží narození.     Luk. 2, 8 – 17.

1. Největší událost v historii: Spasitel přišel spasit mne i tebe!

2. Pokud jsi přijal Pána, tak se raduješ. Když ne, tak se s Herodesem bouříš.

    Pojďme všichni s pastýři k Ježíši narozenému, ukřižovanému i zmrtvýchvstalému!

3. Rozhlašujme, co jsme viděli a slyšeli jiným – to je úkol každého věřícího!

26. 12. Svátek Štěpána – celo církevní setkání

31. 12. Starý rok – konec roku – vytnutí sekerou nebo probitá dlaň?    Luk. 13, 6 – 9.

1. Prožijme dnes obraz oslaveného Pána – Zj. 1, 9 – 18. On je takový dnes mezi námi!

2. Jedno musíš dnes zažít – strašné vytnutí sekerou nebo přijmout ruku Pána! 

3.   Poděkujme Pánu za jeho orodování za nás v celém roce! – Svědectví!