Jdi na obsah Jdi na menu
 


BIBLICKÉ HODINY

BIBLICKÉ HODINY

SETKÁVÁNÍ NA BIBLICKÝCH HODINÁCH 

KAŽDOU NEDĚLI 15:30
SBOR SCEAV ALBRECHTICE 
NA FAŘE 

/ Vedoucí zařídí odemčení a zamčení fary. /

Rozpis - biblické hodiny 

 

DATUM

VEDENÍ

HOST

VÝJEZD

KDO

2. 4. 2023

KUCZERA JAREK

 

16:00 BYSTŘICE

VAŠEK H.

9. 4. 2023

VELIKONOČNÍ SL.

 

Č. TĚŠÍN-NIVY

 

16. 4. 2023

ŠIKULA ZBYŠEK

DĚTSKÁ MISIE

 

 

23. 4. 2023

MLÁDEŽ - TIM

 

15:00 GUTY

VAŠEK H.

30. 4. 2023

NENÍ

INSTALACE

LUKÁŠE SZTEFKA

TĚRLICKO

7. 5. 2023

KOUKOL BOHUŠ. ST.

 

16:30TŘINEC

 

14. 5. 2023

SLÁMA JAREK

Č. TĚŠÍN

15:00 FRÝDEK

 

21. 5. 2023

SZTEFKOVÁ ALENA

POBYT MUŽŮ

 

 

28. 5. 2023

MLÁDEŽ

BYSTŘICE

 

 

4. 6. 2023

WISELKA PETR

NEBORY

15:00 SMILOVICE

 

11. 6. 2023

PRZECZEK STAŠEK

HRÁDEK

 

 

18. 6. 2023

GULA LÁĎA

 

 

 

25. 6. 2023

MLÁDEŽ - TIM

 

 

 

 

Biblické hodiny

Milí pracovníci na Božím díle služby na Biblických hodinách. Vybrané úseky z Božího slova doporučuji studovat v rovině: Co chce svatý Bůh Božím slovem říct mně – osobně? Jaký je můj osobní vztah k Pánu Ježíši Kristu? Využívejte různé formy: např. svědectví o chození s Pánem mladých i starších, soutěže, učení biblických veršů, studijní skupinky…

Program BH doporučuji připravovat alespoň tři týdny předem, zajistit službu slovem, hudební skupinu, slovo pro děti, recitaci, svědectví apod. Udělejme vše, aby na BH vanul Boží Duch a aby byla milá atmosféra mezi všemi generacemi. Pamatujme, že Boží slovo je živé a je psáno svatým Duchem pro každého jednoho z nás osobně. Svatý Bůh ví o každém našem úmyslu i myšlence a vždy to s námi myslí vážně. Nepoužívejme proto zbožné fráze, nežijme před Pánem neupřímně, netopme s v polopravdách nejistoty a starostí, ale žijme vítězný a požehnaný život s Pánem Ježíšem Kristem. K tomu ať nám pomohou i setkání na BH. Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků…. Milan Pecka

2.4. 2023. Téma: Boží evangelium není ve slovech… 1.Tes. 1. kapitola.

1, Být křesťanem – neznamená….

2, Být křesťanem znamená: - odvrátit se od všech model dnešní doby… - žít posvěcený život… - hledět v naději do budoucnosti…

3, Bylo by zajímavé zjistit, co o nás mluví nevěřící... (pokud je možné udělat malý průzkum…)

 

9. 4. 2023. Téma: Setkal ses už ze zmrtvýchvstalým Pánem Ježíšem? Ev. Matouše 28. kapitola

1, Hrob je prázdný…

2, Setkal ses už ze zmrtvýchvstalým Pánem Ježíšem?

3, Poslouchám Jeho osobní poselství pro mě?

 

16. 4. 2023. Téma: Moje víra v živého Krista! 1. Korintským 15. kapitola.

1, Neuvěřili jsme nadarmo?…

2, Moje víra v živého Krista-důsledky…

3, Buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte horlivější v díle Páně!

 

23. 4. 2023. Téma: Dát Bohu všechno! Ev. Marka 12, 41-44, Ev. Lukáše 18, 28-30

1, Dát Pánu všechno, je těžké rozhodnutí.

2, Svatý Bůh nám dal všechno, svého jediného Syna dal na kříž proto, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul…..

3, Závěr: Ev. Lukáše 18, 28- 30; Stojí zato, dát Pánu vše?

 

30. 4. 2023: Téma: A buďte vděční…. Ep. Kolosenským 3, 12-17

1, Jsme milovaní Bohem… Uvědomujeme si to?

2, Co nás má jako křesťany zdobit dle Božího slova.

3, Z vděčností oslavujeme Pána?

 

7. 5. 2023. Téma: Král Jošafat byl hrdý, že chodí po cestách Hospodinových… 2. Paralipomenon 17, 1- 9,.

1, Jošafatova horlivost pro Hospodina.

2, Jak můžeme užít Jošafatovy metody v dnešní době?

3, Žijme jako Jošafat hrdě s Pánem Ježíšem…

 

14. 5. 2023. Téma: Chválu vzdejte Hospodinu! 1. Paralipomenon 16, 1-36,

1, Co nás učí Boží slovo z tohoto úseku?

2, Za co máme oslavovat Hospodina? Vyjmenovat.

3, Jak můžeme oslavovat Pána my dnes?

Výzva: modlitbou, činem, slovem písní i myšlenkou... Žijeme ve zvláštní době…. Nepokoje, závist, zloba, nejistota z budoucnosti, ale i bez bázně před Hospodinem. Velmi mnoho lidí víru v Boha dnes už neřeší. Bůh je vnímán jen jako možná – něco nad námi… My křesťané máme žít vírou v Pána Ježíše Krista dle Božího slova. Často však upadáme do falešného uvažování… Jsme spaseni milostí, tak si žijeme, jak my sami uznáme za vhodné… Když už bude zle, pak se na Něho obrátíme… To, že my víme lépe, co Bůh myslí a nežijeme v bázni před Ním, tím vlastně zpochybňujeme jeho Božství a tak se zbavujeme Jeho moci a Jeho požehnání… Zastavme se a uvědomme si, že nejsme Jeho mluvčí a nechme se obohacovat osobním studiem Božího slova, Jeho tajemstvím, Jeho mocí a požehnáním….

 

14. 5. 2023 Heslo: Boží spravedlnost!!! Ep. Římanům 1. kap. 16-32

1, Evangelium – moc Boží ke spasení…

2, Co udělal ale člověk??? Rozebrat tyto verše a aplikovat je do dnešní doby…

3, Jak úžasné je žít i dnes v požehnání Pána Ježíše Krista.

 

21. 5. 2023 Heslo: Hospodin je jediný živý Bůh. Izajáš 60, 17-22

1, Za dohlížitele ti dám pokoj a za poháněče spravedlnost…

2, S Hospodinem se mění od základu nejen život, ale i směr…

Neřeďme pravdu Boží… Pán Ježíš je Bůh!

3, Bůh všechno koná v pravý čas. Cítím to ve svém životě?

 

28. 5. 2023 Heslo: Jsme církev Pána Ježíše Krista? Žalm 79, 8-13

1, Jsme vyčerpáni svými hříchy. (Krátce připomenout – jakými…)

2, V lítosti a bázní pojďme k Pánu Ježíši a prosme ho o odpuštění….

3, Jsme Tvůj lid, Tobě Pna Ježíši chceme vzdávat chválu, svědčit o Tobě a žít s Tebou…

(Pokud je možné, prožijte Svatou Večeři Páně.)

 

4. 6. 2023 Heslo: Není jiného Boha, kromě Tebe – Hospodine!!! Izajáš 64, 1-8

1, Je pravda, co mluví Boží slovo v 6. a 7. verši této kapitoly?

2, Jak prakticky máme žít život s Bohem?

3, Prosme o milost, požehnání a nové probuzení v naších sborech, rodinách,….

(Je možné udělat modlitební boj o konkrétní témata.)

 

11. 6. 2023 Heslo: Ptejme se na živý zdroj vody… Jeremiáš 2, 1-13

1, Co to znamená chodit za přeludem? 5. verš.

2, Osobní zamyšlení na Božím slovem 2. kapitoly…

3, Co udělala samařská žena, když se napila Živé vody? Ev. Jana 4, 1-42.

 

18. 6. 2023 Heslo: Naše budoucnost je v Pánu Ježíši Kristu! Žalm 31

1, Hospodine, k Tobě se utíkám…. (Několik svědectví…)

2, Důvěřujme v každé situaci svatému Bohu...15.-16. verš.)

3, Hospodine, vyslyš naše modlitby… Žalm 102.

 

25. 6. 2023 Heslo: Modly – nebo živý Hospodin? Ezechiel 8. kapitola

1, Je možné, aby křesťané propadli modloslužbě?

2, Před modloslužbou nás varuje Boží slovo… aplikace této kapitoly na dnešní dobu…

3, Nejtěžší a největší nemoci dnešní doby je odpadnutí člověka od živé víry v Boha.

Vytvořili jsme si náhradní či vlastní modly a tím začíná pád každého člověka.

Ti, kteří opustili Pána Ježíše Krista, jsou zapsáni do knihy věčné smrti… Jeremiáš 17, 13