Jdi na obsah Jdi na menu
 


BIBLICKÉ HODINY

BIBLICKÉ HODINY KAŽDOU NEDĚLI 15:30
SBOR SCEAV ALBRECHTICE

SETKÁVÁNÍ NA BIBLICKÝCH HODINÁCH
V ALBRECHTICÍCH V KOSTELE

Podle usnesení vlády - náboženské shromáždění /biblické hodiny/ pořádaného v místnosti určené pro náboženské obřady.
    Režimová a organizační opatření, desinfekce a větrání prostor. 
Učastníci před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje.
Učastníci shromážděni použivají respirátory s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad.
Učastníci shromážděni dodržují, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel,
s výjimkou členů domácnosti a po většinu času sedí na sedadlech.
Společně zpívat může maximálně 10 osob.

 JE MOŽNOST I SLEDOVAT BIBLICKÉ HODINY V NEDĚLI ONLINE

Z ALBRECHTIC 15:30: - Join Microsoft Teams Meeting

Z TŘANOVIC V 17:00: - https://tranovice.sceav.cz/biblicke-hodiny-2021/

A Z BYSTŘICE: - https://www.youtube.com/watch?v=zOkDx6TpR3E

Rozpis - Albrechtice - biblické hodiny v 15:30 hod.

DATUM VEDENÍ HOST                                             
6.6.2021 ČAJKA MARTIN  
13.6.2021 GULA LÁĎA Kaczmarczak Ruben
20.6.2021 WISELKA PETR  
27.6.2021 HRACHOVEC VAŠEK  
4.7.2021 PRZECZEK SAMUEL  
11.7.2021 KUCZERA JAREK  
18.7.2021

HRACHOVEC VAŠEK

PŘENOS XCAMP
25.7.2021

WISELKA PETR

 
1.8.2021 PRZECZEK STAŠEK  
8.8.2021 GULA LAĎA  
15.8.2021 KUCZEROVÁ IVETA  
22.8.2021 KOUKOL TIM  
29.8.2021 PRZECZEK BEŇO  

Témata BH Albrechtice červen - červenec - srpen 2021

6.6.2021Text:1. Tim. 6, 12 + 2.Tim. 2, 1-15

Téma:Moje identita: Čím jsem? Křesťan jako bojovník, voják, závodník, rolník, Vznešená nádoba (2.Tim.2, 20) dělník, pro některé dokonce zločinec (2.Tim.2,9!).

1.Kým jsem? Jak sám sebe vnímám? Z čeho vyplývá moje křesťanská identita? Která z těchto Pavlových charakteristik je mi nejbližší?

2.Co to vypovídá o křesťanovi, když je přirovnáván k tolika různým profesím?

a.Voják a bojovník poukazuje na poslušnost a věrnost Nejvyššímu Veliteli Kristu

b.Křesťan jako závodník musí závodit podle „sportovních“ pravidel. Jaká jsou pravidla křesťana? Musí je dokonale ovládat.

c.Rolník nesmí se bát práce a musí umět čekat

d.Křesťan je vznešenou nádobou Boží milosti

e.Pro některé jsme zločinci. Křesťan ale ví, že nesmí dát na pomluvy

3.Naše identita je v Kristu. Všechna Pavlova přirovnání lze shrnout do jednoho: křesťan, kristovec má v sobě identitu Krista.(Možno využít přednášku BŠP Bohdana Tasky ze dne 25.1.2020, https://youtu.be/9EyvHJfTstg)

13.6.2021Text:2. Tim. 2, 19-3,5

Téma:Boží základ: Dvě strany jedné mince. Vyvolení,posvěcení a autorita Písma

1.Pán Bůh pro nás v Ježíši připravil spasení. Vyvolil si nás pro věčnost v Nebeském Království. Velká a nezasloužená výsada....

2....ale také zodpovědnost

a.V Pánu Ježíši Kristu jsme vyvoleni nejen pro věčnost ale povolání ke svatosti

b.Naše křesťanské životy musí svědčit o tom, že patříme Kristu

c.Čisté učení

d.Láska k Písmu

e.Láska k sourozencům v Kristu

f.mají být přesným opakem těch, kteří jsou popsáni v 2.Tim.3, 1-5

3.Boží láska projevující se ve vyvolení Božích dětí je dokonale osvobozující. Ale tatáž Kristova láska zavazuje zvděčnosti za spasení sloužit Bohu i lidem. (Možno využít přednášku BŠP Martina Piętaka ze dne 15.2.2020, https://youtu.be/i3zKuGuRXug)

20.6.2021Text:2.Tim.3,10-4,8

Téma:Pronásledování

1.Zbožnost není zadarmo. Apoštol Pavel nezastírá, že zbožní budou snášet pronásledování. Zažil jsi už nějaké pronásledování z toho důvodu, že jsi křesťanem?

2.Pronásledování

a.Jaká pronásledování zakoušel apoštolPavel? Co všechno musel pro Krista a evangelium vytrpět?

b.Co museli zakoušet jiní Boží muži i ženy?

c.Pronásledování v současném světě

d.Máme počítat spronásledováním?

e.Jak se máme na ně připravit?

3.Cílem našeho křesťanského zápasu je vavřín spravedlnosti. Na co se máme těšit? Co to konkrétně znamená? Jsme lidmi „s láskou vyhlížejícími“ příchod Pána Ježíše Krista v slávě?

27.6.2021Text: Epištola apoštola Pavla Filemonovi

Téma: Výzvy doby

1.List apoštola Pavla Filemonovi určitým způsobem dokladuje slova o pronásledování křesťanů. Je psán zvězení a vyjadřuje pastorační starost o církev ve Filemonově domě. Je povzbuzením, prosbou i napomenutím ke změně zažitých zvyklostí. Jakým způsobem se dá v dnešní době povzbuzovat křesťany ve víře?

2.List Filemonovi jako doklad křesťanské lásky.

a.Představení pisatele dopisu: „vězeň Krista Ježíše“. Co jsme my?

b.Adresátem dopisu je nejen Filemon, ale celá církev scházející se ve Filemonově domě.

c.Pavlova modlitby: Díky za mnohé dobré věci ve Filemonově křesťanském životě

d.Pavlovy modlitby: Prosby za další rozpoznání Boží vůle

e.Pavel, vězeň má pro svoje milované spolubratry krásná slova povzbuzení. Nechme se inspirovat.

f.Jelikož vKristu jsme všichni bez rozdílu spolubratry, prosí o odpuštění pro uprchlého otroka Onezima.

3.Křesťanství umí být inspirací pro změnu společenských poměrů. Křesťanství vede ksoucitu, k odvaze jít proti společenským konvencím a k láskyplným vztahům. Projevem pravého křesťanství je praktická láska.(Možno využít přednášku BŠP Lukáše Sztefka ze dne29.2.2020, https://youtu.be/cfx2h3TIixs)

Studium knihy ap. Pavla KOLOSKÝM

4.7.2021 Koloským 1, 1-1

Otázky pro zamyšlení: Co znamená:

 • abyste byli ve vší moudrosti a duchovním porozumění naplněni poznáním jeho vůle

 • abyste svým životem vždy dělali Pánu čest a radost

 • abyste stále nesli ovoce dobrých skutků, rostli v poznání Boha byli všemožně posilováni mocí jeho slávy

 • abyste mohli všechno trpělivě překonat

 • a abyste s radostí děkovali Otci, který vám umožnil podíl na dědictví svatých ve světle.

Může být i výklad na téma

 • kdo to byl apoštol Pavel

 • Jaká církev byla v Kolosách

 • Kdo byl spolupracovník Epafra

Doporučení:

Zamyšlení je možné rozdat předem nebo vyzvat účastníky ke krátkým zamyšlením nad danými tématy nebo myšlenkou z přečteného textu.

NEZAPOMEŇ ! Pozvat někoho se svědectvím, písní, básní, video pozdrav. Zajistit hudební doprovod, oznámení během Bohoslužeb a odemčení sálu.

11.7.2021 Koloským 1, 15-19

Otázky pro zamyšlení: Co znamená v praxi, že je ON ?:

 • obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření

 • přede vším a jím všechno stojí

 • hlavou těla církve

 • počátek a prvorozený z mrtvých, aby tak ve všem držel prvenství

Může být i výklad na téma

 • důležitost vědění, jak vznikl svět a víra ve stvoření

 • Proč se Bohu zalíbilo všechno smířit skrze Pána Ježíše. Rekapitulace nabízených kroku jimiž chtěl Bůh dát lidem možnost spásy (např:poslušnost Adam s Evou, dodržování zákona, dodržování obětí….)

Doporučení:

Zamyšlení je možné rozdat předem nebo vyzvat účastníky ke krátkým zamyšlením nad danými tématy nebo myšlenkou z přečteného textu.

NEZAPOMEŇ ! Pozvat někoho se svědectvím, písní, básní, video pozdrav. Zajistit hudební doprovod, oznámení během Bohoslužeb a odemčení sálu.

25.7.2021 Koloským 1, 21-29

Otázky pro zamyšlení: Co znamená v praxi:

 • aby vás před sebou postavil svaté, bez poskvrny a úhony

 • jak je to z naší radosti v utrpení a není to trochu masochistické?

 • uvědomovat si, že Kristus je v nás

Může být i výklad na téma

 • Byl to kříž nebo kůl, jak to říkají svědci Jehovovi?

 • Jak Kázat živě a pravdivě Boží slovo a učit Božím pravdám

Doporučení:

Zamyšlení je možné rozdat předem nebo vyzvat účastníky ke krátkým zamyšlením nad danými tématy nebo myšlenkou z přečteného textu.

NEZAPOMEŇ ! Pozvat někoho se svědectvím, písní, básní, video pozdrav. Zajistit hudební doprovod, oznámení během Bohoslužeb a odemčení sálu.

1.8.2021 Koloským 2, 1-10

Otázky pro zamyšlení: Co znamená v praxi Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána:

 • pak v něm také žijte.

 • Zapusťte v něm kořeny

 • budujte se na něm

 • posilujte se ve víře a s vděčností v ní rosťte

Nebo může být i výklad na téma

 • Znaky falešného Biblického učení aneb jak poznat vlka v ovčím kůži v 21 století?

 • Přehled církví, sekt a organizací v ČR

Doporučení:

Zamyšlení je možné rozdat předem nebo vyzvat účastníky ke krátkým zamyšlením nad danými tématy nebo myšlenkou z přečteného textu.

NEZAPOMEŇ ! Pozvat někoho se svědectvím, písní, básní, video pozdrav. Zajistit hudební doprovod, oznámení během Bohoslužeb a odemčení sálu.

8.8.2021 Koloským 2, 11-23

Otázky pro zamyšlení:

 • Jak se pozná falešná pokora?

 • Jak se pozná Duchovní pýcha?

 • Máme ve sboru nějaké „lidské příkazy a nauky“ pro chování v církvi a cestě ke spasení?

Nebo může být i výklad na téma:

 • Jedinečná možnost spasení je v Kristu Ježíši – evangelizační slovo

Doporučení:

 • Zamyšlení je možné rozdat předem nebo vyzvat účastníky ke krátkým zamyšlením nad danými tématy nebo myšlenkou z přečteného textu.

 • NEZAPOMEŇ ! Pozvat někoho se svědectvím, písní, básní, video pozdrav. Zajistit hudební doprovod, oznámení během Bohoslužeb a odemčení sálu.

15.8.2021 Koloským 3, 1-17

Pro zamyšlení: Mám mít:

 • soucit

 • laskavost

 • pokoru

 • mírnost

 • trpělivost

 • v srdci lásku.

Více svědectví: kdy mi Pán ukázal že mi chybí…….(viz výše) a jak jsem se s tím popral.

 • Doporučení:

 • Zamyšlení je možné rozdat předem nebo vyzvat účastníky ke krátkým zamyšlením nad danými tématy nebo myšlenkou z přečteného textu.

 • NEZAPOMEŇ ! Pozvat někoho se svědectvím, písní, básní, video pozdrav. Zajistit hudební doprovod, oznámení během Bohoslužeb a odemčení sálu.

22.8.2021 Koloským 3, 18- 4,1

Pro zamyšlení:

 • Muži, milujte své ženy a nebuďte k nim hrubí

 • Ženy, poddávejte se svým mužům, jak se v Pánu sluší

 • Děti, poslouchejte vždy své rodiče – tak se to Pánu líbí

 • Otcové, nepřivádějte své děti svým hněvem k zoufalství.

 • Zaměstnanci, poslouchejte vždy své pozemské vedoucí

 • Vedoucí pracovníci, chovejte se k podřízeným spravedlivě a slušně. Pamatujte, že i vy máte Šéfa v nebi.

Nebo může být i výklad na téma:

 • Křesťan v zaměstnání, je na něj spoleh? Dodržuje prac. Dobu? Je příkladem.

Vědí že patří Kristu? Projevuje se Jeho láska v pracovních aktivitách?..

Doporučení:

Zamyšlení je možné rozdat předem nebo vyzvat účastníky ke krátkým zamyšlením nad danými tématy nebo myšlenkou z přečteného textu.

NEZAPOMEŇ ! Pozvat někoho se svědectvím, písní, básní, video pozdrav. Zajistit hudební doprovod, oznámení během Bohoslužeb a odemčení sálu.

29.8.2021 Koloským 4, 2-18

Pro zamyšlení: Modlitební chvíle na téma:

 • Naší vytrvalosti ve víře.

 • Bdělosti před útokem satana

 • za všechny spolubratry a sestry

 • za čisté kázání Božího slova

 • za naše chování v novém období, nového školního roku

Před každou modlitební chvilkou, může být krátké zamyšlení a svědectví z dané oblasti.

Doporučení:

Zamyšlení je možné rozdat předem nebo vyzvat účastníky ke krátkým zamyšlením nad danými tématy nebo myšlenkou z přečteného textu.

NEZAPOMEŇ ! Pozvat někoho se svědectvím, písní, básní, video pozdrav. Zajistit hudební doprovod, oznámení během Bohoslužeb a odemčení sálu.