Jdi na obsah Jdi na menu
 


BIBLICKÉ HODINY

BIBLICKÉ HODINY KAŽDOU NEDĚLI 15:30
SBOR SCEAV ALBRECHTICE
SETKÁVÁNÍ NA BIBLICKÝCH HODINÁCH 
V ALBRECHTICÍCH V KOSTELE 

Podle usnesení vlády č. 1262 se náboženského shromáždění pořádaného

v  místnosti určené pro náboženské obřady nesmí účastnit více účastníků,

než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení,...

 

 JE MOŽNOST I SLEDOVAT BIBLICKÉ HODINY ONLINE Z TŘANOVIC V 17:00:

https://tranovice.sceav.cz/biblicke-hodiny-2021/

A Z BYSTŘICE

https://www.youtube.com/watch?v=zOkDx6TpR3E

Rozpis

DATUM VEDENÍ HOST                                             
10.1.2021 ALIANČNÍ TÝDEN MODLITEB ONLINE  
17.1.2021 ALIANČNÍ TÝDEN MODLITEB ONLINE  

24.1.2021

PRZECZEK STAŠEK

 

31.1.2021

HRACHOVEC VAŠEK

 

7.2.2021

SZTEFEK VLASTÍK

 

14.2.2021

KOUKOL BOHUŠ ST.

 
21.1.2021

KUCZERA JAREK

 
28.2.2021

GULA LÁĎA

 

7.3.2021


WISELKA PETR
 

14.3.2021

ČAJKA MARTIN

 

21.3.2021

KUCZEROVÁ IVETA

 

28.3.2021

KOUKOL BOHUŠ ML.

 

Témata BH Albrechtice

Program biblických hodin na 1. čtvrtletí roku 2021 na téma "Stopy a obrazy Pána Ježíše Krista ve Starém zákoně", a to včetně podkladů pro řečníky k některým náročnějším tématům. http://ks-sch.cz/…ty/

Průvodní biblický text pro celé čtvrtletní studium:

A on (Ježíš) jim řekl: „Ó nerozumní a zpozdilého srdce, abyste věřili tomu všemu, co mluvili proroci! Což to neměl Kristus vytrpět a vejít do své slávy?“ A začal od Mojžíše a od všech proroků a vysvětlil jim ve všech Písmech to, co o něm bylo napsáno; Řekl jim: „To jsou ta má slova, která jsem k vám mluvil, když jsem byl ještě s vámi, že se musí naplnit všechno, co je o mněnapsáno v Mojžíšově zákoně, v prorocích a Žalmech.

Lukášovo evangelium 24:25-27,44

 

 3. 1. 2021 I. Úvod. Stopy a obrazy Pána Ježíše Krista ve Starém Zákoně.  ONLINE

Biblický text: Lk 24:27,44-49

1. Svědectví. Ve které pasáži ze Starého Zákona, ty osobně, vidíš obraz, stopu Pána Ježíše Krista? Proč?

2. Části Starého Zákona v souvislosti s Lk 24:27,44. Nejznámější starozákonní odkazy na Pána Ježíše: Gn 3:15; Ex 12:1-28; Nu 21:6-9; Ža 16:9-11; Ža 22; Ža 69; Iz 7:14; Iz 9:1-6; Iz 52:13-53:12; Za 12:10. Na co konkrétně tyto pasáže ukazují?

3. Na Pánu Ježíši Kristu se úžasně naplnila a ještě v budoucnu naplní starozákonní proroctví…např. Iz 53 kap., Za 14:4-5,16 nn.

 

10. 1. 2021 Alianční týden modliteb.  Téma: Hledejte mou tvář; ONLINE   

 Biblický text: Ž 27,7-14 program podle příslušných materiálů od ČEA: http://ea.cz/149/aliancni_tyden_modliteb_2021  

 

17. 1. 2021 Alianční týden modliteb. Téma: Kristova tvář;  ONLINE

Biblický text: Mt 26,62-70 program podle příslušných materiálů od ČEA: http://ea.cz/149/aliancni_tyden_modliteb_2021  

 

24. 1. 2021 II. Anděl Hospodinův. Melchisedech.

Biblický text: Gn 18; 14:17-20

1. Svědectví. Ve které pasáži ze Starého Zákona, ty osobně, vidíš obraz, stopu Pána Ježíše Krista? Proč?

2. Kristofanie – zjevení a činnost Pána Ježíše ve SZ před jeho vtělením. Gn 16,7-14; 18; 21,17-18; 22,11-18; 31,11-13; Ex 3,2; Sd 2,1-4; 5,23; 6,11-22; 13,3-33; 2 S 24,16; Za 1,12; 3,1; 12,8 a další.

3. Tajemná postava Melchisedech - předobraz Ježíše Krista jako našeho velekněze. Gn 14:17-20; Ža 110:4; Žd 7 kap.

 

31. 1. 2021 III. Mojžíš.

Biblický text: Ex 3:1-17; 12:1-11

 1. Svědectví. Ve které pasáži ze Starého Zákona, ty osobně, vidíš obraz, stopu Pána Ježíše Krista? Proč?

 2. Mojžíš jako Boží nástroj k vyvedení Izraele z otroctví do Země Zaslíbené - Ex 3:1-17. V čem je Mojžíš předobrazem Pána Ježíše (např. Dt 18:15; 34:10-12; Sk 3:22; Nu 12:3; 30:1; Ex 24:18) a v čem Pán Ježíš Kristus předčí Mojžíše (např. Žd 3:1-6)? Zákon versus milost. Souvislost měděného hada z Nu 21:9 a Božího Syna dle Jana 3:14-16.

 3. Hod beránka – Ex 12:1-11. Ježíš Kristus je jeho dokonalým naplněním – Jan 1:29;

 1Pt :18,19; 1K 5:7; Žd 9:28. .

 

7. 2. 2021 IV. Izák.

Biblický text: Gn 21:1-7; Gn 22:1-18; Jan 8:56-58

1. Svědectví. Ve které pasáži ze Starého Zákona, ty osobně, vidíš obraz, stopu Pána Ježíše Krista? Proč?

2. Izák – dítě zaslíbení podobně jako Pán Ježíš Gn 17:9, 21:1-7 – Lk 1:31; Mt 1:21, poslušnost Gn 22:3,6-9 – Fp 2:8, nesl břemeno Gn 22:6 – Iz 53:12; J 19:17, byl si vědom, že bude obětován a neprotestoval Gn 22: 7-10 – Iz 53:7; J 1:29, 13:1. V čem Abrahámova poslušnost obětovat milovaného syna poukazuje k Bohu Otci a oběti Božího Syna?

3. Co znamená, že Abrahám: mohl uvidět můj den; uviděl jej a zaradoval se. Co bylo dáno vidět Abrahámovi? (V obětování Izáka a zástupné smrti berana uviděl smrt a zmrtvýchvstání Pána Ježíše?) Co znamenal slovní obrat, který použil Pán Ježíš: JÁ JSEM?

 

14. 2. 2021 V. Jozef – od ponížení k slávě.

Biblický text: Genesis 37:1-11, 50:15-21

1. Svědectví. Ve které pasáži ze Starého Zákona, ty osobně, vidíš obraz, stopu Pána Ježíše Krista? Proč?

2. Josef – předobraz Ježíše Krista. Které situace ze života Josefa ukazují na Pána Ježíše? Od jeho postavení v domě otcově skrze ponížení až k jeho vyvýšení u faraona. Např.: láska otce Gn 37:3 – Mt 3:17, předpověď o poslání Gn 37:7,9 – Mt 1:21,23; Lk 1:32,33, prodán za peníze Gn 37:28 – Mt 26:15, nepodlehl pokušení Gn 39 – Mt 4:1-11, nevinně odsouzen Gn 39:20 – Mk 15:15, zachránce Gn 45:7 – J 3:16, moc a autorita Gn 41:42-44 – Mt 28:18, a další…

3. Josefovo odpuštění ukazuje k neskonale většímu odpuštění hříchů skrze oběť Pána Ježíše Krista. Gn 50:15-21 - Sk 13:38; Kol 1:14; Lk 24:47. Jak jsme na tom s odpouštěním druhým?

 

21. 2. 2021 VI. Leviticus – svatost a oběti.

Biblický text: Lv 11:44-45, 4:13-21

1. Svědectví. Ve které pasáži ze Starého Zákona, ty osobně, vidíš obraz, stopu Pána Ježíše Krista? Proč?

2. Bůh je Svatý a tak Izraelité prostřednictvím kněží přinášeli oběti, aby mohli mít obecenství s Bohem - Lv 11:44-45, 4:13-21 (popsat obětní řád, druhy obětí a v čem jsou zde předobrazy ukazující na Krista)*. Podobně každý věřící skrze velekněze Ježíše Krista, který obětoval sám sebe, má přístup k Bohu – 1 Pt 1:13-21.

3. Kristova oběť zcela převyšuje starozákonní obětní systém! Jsme za to Bohu dostatečně vděční? Žd 7:24-28, 9:11-14. * viz např. Gertruda Wasserzugová - Biblická škola pro každého. s. 100-109

 

 28. 2. 2021 VII. Mesiáš z rodu Davidova.

Biblický text: 1S 16:1-2, 10-13; Ža 89:21-30; Lk 20:41-44

1. Svědectví. Ve které pasáži ze Starého Zákona, ty osobně, vidíš obraz, stopu Pána Ježíše Krista? Proč?

2. Charakteristika Davida (plusy a mínusy). David jako muž podle Božího srdce – Sk 13:22; 1S 13:14; 1Kr 14:8, 15:3,5. Předobraz Ježíše Krista v Davidovi: pastýř Ža 78: 70-72 – Ez 34:23, J 10:11,14; 1Pt 5:4; bojovník 1S 16:18, 17 kap. – Iz 42:13; 1 Kor 15:57; Zj 5:5; prorok – např. Ža 22; 69; 110 – Dt 18:15,18; J 6:14, 7:40; král 1S 16:2,7,13; 2Kr 18:3, 22:2 – Nu 24:17; Iz 9:5-6; Mi 5:1; Zj 17:14, 19:16. Mesiáš potomek Davida – J 7:42; Ez 34:23-24; Ža 89:21-38; Iz 9:1, 5-6, 11:1,10; Jr 23:5-6, 33:15- 17; 2 Sam 7:16; Mt 1:1,17; Lk 1:31-33; Ez 37:24-28; Oz 3:4-5

3. Pán Ježíš Kristus je zaslíbeným potomkem Davida podle těla - zároveň je jeho Pánem a Spasitelem, protože je Božím Synem. Lk 20:41-44 Poznámka. U předobrazů Pána Ježíše se biblické texty uvedené před pomlčkou týkají dané starozákonní osoby či reálie, biblický text za pomlčkou se vztahuje k naplnění v Pánu Ježíši Kristu.

 

7.3. 2021 VIII. Mesiášské Žalmy.

Biblický text: Žalm 22

1. Svědectví. Ve které pasáži ze Starého Zákona, ty osobně, vidíš obraz, stopu Pána Ježíše Krista? Proč?

2. Co to jsou mesiášské žalmy? Které konkrétní žalmy k nim řadíme? Uvést některá proroctví ohledně Pána Ježíše zaznamenané v příslušných žalmech a jejich novozákonní naplnění. *

3. Žalm 22 popisuje neskutečně přesně utrpení a ukřižování Pána Ježíše Krista. Co to říká toběosobně? * například: komentář k SZ Johna MacArthura s. 695, 716; komentář k SZ Williama MacDonalda s. 416, 908-914; Studijní Bible s výkladovými poznámkami (2009) s. 971-972; Biblická škola pro každého s. 256-257

 

14. 3. 2021 IX. Mesiáš jako trpící Služebník a Zachránce.

Biblický text: Iz 49:6-7; 52:13-53:12

1. Svědectví. Ve které pasáži ze Starého Zákona, ty osobně, vidíš obraz, stopu Pána Ježíše Krista?Proč?

2. Představy lidské versus úmysly Boží - Iz 55:8-9. Jakého Mesiáše očekával izraelský národ? Iz 9:5-6; Mi 5:1; Lk 24:21; 1:68; 2:38; 19:11; Sk 1:6. Boží úmysly - Mesiáš jako pohrdaný, trpící, umučený, zmrtvýchvstalý Služebník a Spasitel duší. Iz 52:13-53:12; Da 9:26; Jon 2 kap.; Mt 12:40; 20:17-19,28. Proč se před dvěma tisíci léty zcela nenaplnila také proroctví týkající se Mesiáše Krále? Sk 3:12-26.

3. Jak úžasný je Bůh! Slíbený Mesiáš přišel zachránit nejen Židy, ale i pohany! Iz 49:6-7; Sk 1:7-8.

 

21. 3. 2021 X. Mesiáš jako Král a Syn Boží.

Biblický text: Ez 37:21-28; Da 7:13-14

1. Svědectví. Ve které pasáži ze Starého Zákona, ty osobně, vidíš obraz, stopu Pána Ježíše Krista? Proč?

2. Proroci SZ ukazují na Mesiáše Krále. Některá proroctví se pro Izrael již naplnila zčásti nebo zcela. Mi 5:1; Za 9:9; Iz 9:5 – Mt 2:2; Lk 19:37-38; Mk 15:2,12; Mt 27:37. Většina proroctví se teprve naplní v Tisíciletém Království a po něm. Jer 23:5-8; 30:9; Ez 34:23-31; 37:21-28; 10:5-6;Mi 2:13; 4:7; 5:1-4; Za 9:10; 12:10; 14:4,9; Ža 2. 3. Pán Ježíš Kristus jako Syn Člověka. Da 2:34,44; 7:13-14 – Mt 24:30; 26:64.

 

28. 3. 2021 XI. Závěr série. Stopy a obrazy Pána Ježíše Krista ve Starém Zákoně.

Biblický text:Lk 24:27,44-49, Ef 2:11-20

1. Svědectví. Ve které pasáži ze Starého Zákona, ty osobně, vidíš obraz, stopu Pána Ježíše Krista? Proč?

2. Shrnutí. Kde v prvních pěti Knihách Mojžíšových, Žalmech a Prorocích nacházíme stopy a obrazy ukazující na Pána Ježíše Krista? Přehled těch nejvýznamnějších z každého oddílu zvlášť. Pán Ježíš naplnil Zákon a Proroky. Mt 5:17-18; Ř 10:4; 2 K 3:15-16.

3. Židé a pohané, kteří uvěří v Pána Ježíše, jsou součásti Kristova těla. Ef 2:11-20. Poznámka. U předobrazů Pána Ježíše se biblické texty uvedené před pomlčkou týkají dané starozákonní osoby či reálie, biblický text za pomlčkou se vztahuje k naplnění v Pánu Ježíši Kristu.

Poznámka. U předobrazů Pána Ježíše se biblické texty uvedené před pomlčkou týkají dané starozákonní osoby či reálie, biblický text za pomlčkou se vztahuje k naplnění v Pánu Ježíši Kristu.