Jdi na obsah Jdi na menu
 


BIBLICKÉ HODINY

BIBLICKÉ HODINY

SETKÁVÁNÍ NA BIBLICKÝCH HODINÁCH 

KAŽDOU NEDĚLI 15:30
SBOR SCEAV ALBRECHTICE 
NA FAŘE 

/ Vedoucí zařídí odemčení a zamčení fary. /

Rozpis - biblické hodiny 

DATUM

VEDENÍ

HOST

VÝJEZD

KDO

1. 1. 2023

NENÍ

 

 

 

8. 1. 2023

MODLITEBNÍ

KONFERENCE

 

 

15. 1. 2023

KUCZERA JAREK

 

 

 

22. 1. 2023

PRZECZEK STAŠEK

TŘANOVICE

16:00 NEBORY

VAŠEK H.

25.1.2023

BIBLICKÁ HODINA

DOPOLEDNE

9:00 PÍSEK STŘEDA

VAŠEK H.

29. 1. 2023

SESTRY

 

 

 

5 2. 2023

ČAJKA MARTIN

GUTY

16:30TŘINEC

VAŠEK H.

12 2. 2023

KOUKOL BOHUŠ. ST.

 

 

 

19.2.2023

WISELKA PETR

TŘINEC

 

 

26 2. 2023

NENÍ - VÝJEZD KS

BIBLICKÁ TĚRLICKO

16:00 HRÁDEK

VAŠEK H.

5. 3. 2023

GULA LÁĎA

 

 

 

 

Biblické hodiny

Témata pro 1. pololetí roku 2023

Milí pracovníci na Božím díle služby na Biblických hodinách. Vybrané úseky z Božího slova doporučuji studovat v rovině: Co chce svatý Bůh Božím slovem říct mně – osobně? Jaký je můj osobní vztah k Pánu Ježíši Kristu? Využívejte různé formy: např. svědectví o chození s Pánem mladých i starších, soutěže, učení biblických veršů, studijní skupinky…

Program BH doporučuji připravovat alespoň tři týdny předem, zajistit službu slovem, hudební skupinu, slovo pro děti, recitaci, svědectví apod. Udělejme vše, aby na BH vanul Boží Duch a aby byla milá atmosféra mezi všemi generacemi. Pamatujme, že Boží slovo je živé a je psáno svatým Duchem pro každého jednoho z nás osobně. Svatý Bůh ví o každém našem úmyslu i myšlence a vždy to s námi myslí vážně. Nepoužívejme proto zbožné fráze, nežijme před Pánem neupřímně, netopme s v polopravdách nejistoty a starostí, ale žijme vítězný a požehnaný život s Pánem Ježíšem Kristem. K tomu ať nám pomohou i setkání na BH. Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků…. Milan Pecka

 

1. 1. 2023. Ty jsi Hospodin, který vidí...1. Moj. 16, 13.

Heslo: Pán Ježíš nám rok pokoje nese, i proč zarmucujeme se? Zpívejme, čas je k zpívání… Ježíš přišel k požehnání… Ev. Matouše 1, 21- 23, Ev. Matouše 17, 5- 8, Zjevení Jana 1, 17- 18,.

1, Proč přišel Pán Ježíš na naši Zem?

2, Pán Ježíš Kristus je svatý Bůh! Toho poslouchejte…

3, I když se schyluje k opravdové válce…. Pán Ježíš nám chce žehnat celý Nový rok 2023.

Kráčejme každý den s Pánem Ježíšem Kristem.

 

8. 1. 2023. Heslo: Bůh o nás ví všechno… Zjevení Jana 2, 8- 10,

1,Před svatým Bohem nic neukryješ…

2, Mnozí říkají, že jsou křesťané, ale jak je to ve skutečnosti?

3, Kdo zůstane i přes zkoušky věrný Pánu, dostane vítězný věnec života…

 

15.1. 2023. Heslo: Bůh o nás ví všechno…. Zjevení Jana 2, 13- 16,

1, Držme se Božího slova.

2, Jaké učení nás dnes svádí k modlářství, smilstvu a tím odvádí od víry v Ježíše Krista?

3, Pozor na falešné učení!!! Zkoumejme to Božím slovem.

 

22. 1. 2023. Heslo: Co jsi ty osobně položil před trůn Pána Ježíše? Zjevení Jana 4, 9-11,

1, Jaký je náš život podle Božího slova?

2, Už jsi odevzdal svůj život do rukou Nejvyššího, nebo žijeme svůj život bez Boha?

3, Polož před Pána všechen svůj hřích a staneš se Božím dítětem...

 

29. 1. 2023. Heslo: Ve vašem srdci ať vládne pokoj Boží! Ep. Koloským 3, 12- 15,

1, Jak chodíme jako křesťané oblečení? Jakými módními trendy se řídíme?

2, Co nás učí Boží slovo konkrétně pro dnešní dobu?

3, Za co jsme vděční? Možno udělat modlitební skupinky...

 

5. 2. 2023. Heslo: Boží volání na každého člověka… Jeremiáš 1, 4-9

1, Už jsi slyšel volání svatého Boha? Jak jsi s tímto voláním naložil?

2, Bůh chce každému člověku vložit do úst Boží slovo- na svědectví jiným.

3, Bůh zaslíbil každému, kdo jej přijme a žije dle Božího slova, že ho nikdy neopustí...

 

12. 2. 2023. Heslo: Co dostáváš přijetím Pána Ježíše Krista? 2. Petra 1, 1-11,

1, Osobním přijetím Pána Ježíše dostáváme: Milost a Boží pokoj a všechna zaslíbení Boží…

2, Dostáváme také sílu žít život dle Božího slova… Možno také použít osobní svědectví.

3, Když máme tyto převzácná Boží zaslíbení, žijme vítězný život už tady na zemi…

 

19. 2. 2023. Heslo: Jsi Božím obrazem ? 1. Mojž. 1, 27, 1. Mojž. 5, 1-2,

1, Byl jsi na výstavě obrazů? Co tě tam zaujalo? Může být několik svědectví…

2, Ve shromáždění je také výstava obrazů… nás – křesťanů… Jaký je náš obraz?

3, Dej se Pánem Ježíšem přetvořit na obraz Boží a reprezentuj svým životem Pána Ježíše….

 

26. 2. 2023. Heslo: Jaká je největší hodnota??? Ep. Koloským 2, 2-7,

1, Jaké jsou na světe největší hodnoty? Co pro ně lidi dokáží udělat?

2, Jaká je největší hodnota nabízena člověku svatým Bohem?

3, Vlastníš už největší Boží hodnotu osobně?

 

5.3. 2023. Heslo: Nebuďme jako Bileám… 4.Mojž. 22 kapitola

1, I když jsme v čase 21. století, situace se nemění… Je snaha všemi způsoby zlikvidovat Boží lid…

2, Bileám měl jasný příkaz od Hospodina, přesto prosazuje svoji vůli…

Je to touha po bohatství a slávě a je ochoten podílet se na hříchu vůči Božímu lidu…

3, Nebuďme na pochybné cestě hříchů, ale na vítězné cestě pod Boží ochranou a požehnáním...

 

12. 3. 2023. Téma: Co požaduje od nás Hospodin? 5. Mojž. 10, 12-14

1, Čím je pro mě Hospodin, všemocný Bůh?

2, Co od nás Hospodin požaduje?

3, Proč lidé svého Stvořitele neberou vážně a žijí život bez něho?

 

19. 3. 2023. Téma: Co si vybereš: život, nebo smrt? 5. Mojž. 30, 11-20

1, Jsme doslova zaplaveni informacemi. Co z toho je pravda a co lež?

2, Boží slovo je pravda! Je v naších ústech,srdci, činech?

3, Na našem rozhodnutí záleží… Předkládejme v modlitbách i naše blízké…

 

26.3.2023. Téma: Naše vztahy… Žalm 18, 29-32

1, Jaké vztahy pěstuješ? Na koho spoléháš?

2, Dnes máme žít v obecenství s Bohem. (Rozebrat text a aplikovat ho do dnešní doby.)

3, Pán je věrný, on posílí a ochrání od zlého. 2. Tes. 3, 3,.

 

2.4. 2023. Téma: Boží evangelium není ve slovech… 1.Tes. 1. kapitola.

1, Být křesťanem – neznamená….

2, Být křesťanem znamená: - odvrátit se od všech model dnešní doby… - žít posvěcený život… - hledět v naději do budoucnosti…

3, Bylo by zajímavé zjistit, co o nás mluví nevěřící... (pokud je možné udělat malý průzkum…)

 

9. 4. 2023. Téma: Setkal ses už ze zmrtvýchvstalým Pánem Ježíšem? Ev. Matouše 28. kapitola

1, Hrob je prázdný…

2, Setkal ses už ze zmrtvýchvstalým Pánem Ježíšem?

3, Poslouchám Jeho osobní poselství pro mě?

 

16. 4. 2023. Téma: Moje víra v živého Krista! 1. Korintským 15. kapitola.

1, Neuvěřili jsme nadarmo?…

2, Moje víra v živého Krista-důsledky…

3, Buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte horlivější v díle Páně!

 

23. 4. 2023. Téma: Dát Bohu všechno! Ev. Marka 12, 41-44, Ev. Lukáše 18, 28-30

1, Dát Pánu všechno, je těžké rozhodnutí.

2, Svatý Bůh nám dal všechno, svého jediného Syna dal na kříž proto, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul…..

3, Závěr: Ev. Lukáše 18, 28- 30; Stojí zato, dát Pánu vše?

 

30. 4. 2023: Téma: A buďte vděční…. Ep. Kolosenským 3, 12-17

1, Jsme milovaní Bohem… Uvědomujeme si to?

2, Co nás má jako křesťany zdobit dle Božího slova.

3, Z vděčností oslavujeme Pána?

 

7. 5. 2023. Téma: Král Jošafat byl hrdý, že chodí po cestách Hospodinových… 2. Paralipomenon 17, 1- 9,.

1, Jošafatova horlivost pro Hospodina.

2, Jak můžeme užít Jošafatovy metody v dnešní době?

3, Žijme jako Jošafat hrdě s Pánem Ježíšem…

 

14. 5. 2023. Téma: Chválu vzdejte Hospodinu! 1. Paralipomenon 16, 1-36,

1, Co nás učí Boží slovo z tohoto úseku?

2, Za co máme oslavovat Hospodina? Vyjmenovat.

3, Jak můžeme oslavovat Pána my dnes?

Výzva: modlitbou, činem, slovem písní i myšlenkou... Žijeme ve zvláštní době…. Nepokoje, závist, zloba, nejistota z budoucnosti, ale i bez bázně před Hospodinem. Velmi mnoho lidí víru v Boha dnes už neřeší. Bůh je vnímán jen jako možná – něco nad námi… My křesťané máme žít vírou v Pána Ježíše Krista dle Božího slova. Často však upadáme do falešného uvažování… Jsme spaseni milostí, tak si žijeme, jak my sami uznáme za vhodné… Když už bude zle, pak se na Něho obrátíme… To, že my víme lépe, co Bůh myslí a nežijeme v bázni před Ním, tím vlastně zpochybňujeme jeho Božství a tak se zbavujeme Jeho moci a Jeho požehnání… Zastavme se a uvědomme si, že nejsme Jeho mluvčí a nechme se obohacovat osobním studiem Božího slova, Jeho tajemstvím, Jeho mocí a požehnáním….

 

14. 5. 2023 Heslo: Boží spravedlnost!!! Ep. Římanům 1. kap. 16-32

1, Evangelium – moc Boží ke spasení…

2, Co udělal ale člověk??? Rozebrat tyto verše a aplikovat je do dnešní doby…

3, Jak úžasné je žít i dnes v požehnání Pána Ježíše Krista.

 

21. 5. 2023 Heslo: Hospodin je jediný živý Bůh. Izajáš 60, 17-22

1, Za dohlížitele ti dám pokoj a za poháněče spravedlnost…

2, S Hospodinem se mění od základu nejen život, ale i směr…

Neřeďme pravdu Boží… Pán Ježíš je Bůh!

3, Bůh všechno koná v pravý čas. Cítím to ve svém životě?

 

28. 5. 2023 Heslo: Jsme církev Pána Ježíše Krista? Žalm 79, 8-13

1, Jsme vyčerpáni svými hříchy. (Krátce připomenout – jakými…)

2, V lítosti a bázní pojďme k Pánu Ježíši a prosme ho o odpuštění….

3, Jsme Tvůj lid, Tobě Pna Ježíši chceme vzdávat chválu, svědčit o Tobě a žít s Tebou…

(Pokud je možné, prožijte Svatou Večeři Páně.)

 

4. 6. 2023 Heslo: Není jiného Boha, kromě Tebe – Hospodine!!! Izajáš 64, 1-8

1, Je pravda, co mluví Boží slovo v 6. a 7. verši této kapitoly?

2, Jak prakticky máme žít život s Bohem?

3, Prosme o milost, požehnání a nové probuzení v naších sborech, rodinách,….

(Je možné udělat modlitební boj o konkrétní témata.)

 

11. 6. 2023 Heslo: Ptejme se na živý zdroj vody… Jeremiáš 2, 1-13

1, Co to znamená chodit za přeludem? 5. verš.

2, Osobní zamyšlení na Božím slovem 2. kapitoly…

3, Co udělala samařská žena, když se napila Živé vody? Ev. Jana 4, 1-42.

 

18. 6. 2023 Heslo: Naše budoucnost je v Pánu Ježíši Kristu! Žalm 31

1, Hospodine, k Tobě se utíkám…. (Několik svědectví…)

2, Důvěřujme v každé situaci svatému Bohu...15.-16. verš.)

3, Hospodine, vyslyš naše modlitby… Žalm 102.

 

25. 6. 2023 Heslo: Modly – nebo živý Hospodin? Ezechiel 8. kapitola

1, Je možné, aby křesťané propadli modloslužbě?

2, Před modloslužbou nás varuje Boží slovo… aplikace této kapitoly na dnešní dobu…

3, Nejtěžší a největší nemoci dnešní doby je odpadnutí člověka od živé víry v Boha.

Vytvořili jsme si náhradní či vlastní modly a tím začíná pád každého člověka.

Ti, kteří opustili Pána Ježíše Krista, jsou zapsáni do knihy věčné smrti… Jeremiáš 17, 13