Jdi na obsah Jdi na menu
 


BIBLICKÉ HODINY

SETKÁVÁNÍ NA BIBLICKÝCH HODINÁCH 

                    KAŽDOU NEDĚLI  15:30
                          SBOR SCEAV ALBRECHTICE NA FAŘE

                              / Vedoucí zařídí odemčení a zamčení fary. /

Rozpis - biblické hodiny

DATUM

VEDENÍ BIBL. HOD.

HOST

VÝJEZD

KDO

2. 6. 2024

SLÁMA JAREK

BYSTŘICE

Č. TĚŠÍN

VAŠEK H.

9. 6. 2024

HRACHOVEC VAŠEK

 

GODULA15:00

KOM. LHOTKA

16. 6. 2024

KUCZERA JAREK

 

BYSTŘICE

STAŠEK P.

23. 6. 2024

NENÍ

KONCERT 16:00

SMYČCOVÝ

ORCHESTR

30. 6. 2024

GEDEON KOUKOL

5. NEDĚLE

SBOROVÝ DEN

 

Tento rozpis biblických hodin slouží pouze pro orientaci.

2.6.2024 - 10. Otroctví nebo svoboda (Ga 4,21-31)

Zlatý veršík k zapamatování „Vy však, bratři, jste jako Izák dětmi zaslíbení“ (Ga 4,28)

Úvod: Svědectví o obrácení od otroctví ke svobodě v Kristu • Svědectví: • Povězte svědectví o tom, jak jste se obrátili od otroctví hříchu ke svobodě v Kristu. ➢ Co pro vás tato svoboda nyní znamená? ➢ Stalo se vám, že jste se po svém obrácení k Pánu někdy znovu vrátili k otroctví hříchu?

Slovo: Dvě smlouvy (verše 21-27) „Pavel uzavírá slovy, že my, kteří žijeme z víry v Božího Syna a nespoléháme na to, čeho můžeme dosáhnout sami, nepatříme do kategorie otroků, ale do kategorie svobodných.“ (J. Piper) •

Studium: ➢ Co bylo problémem sborů v Galacii, pokud jde o jejich návrat k otroctví celému Zákonu? • Abrahamovi synové, Izmael a Izák, měli téhož otce, ale různé matky. Jména matek Pavel ještě nezmiňuje, ale jejich postavení ano – otrokyně a svobodná (verš 22). ➢ Vysvětlete, co znamená, že se Izmael narodil podle těla, jak se to tehdy projevilo? (Gn 16,2-3) ➢ V čem se lišilo narození Izáka, čím bylo způsobeno? (Gn 16,2-3; Gn 17,15-19) • Pavel používá historickou skutečnost Hagar a Sáry a na základě toho obrazně představuje dvě smlouvy. ➢ O jaké smlouvě mluví Pavel, když zmiňuje Hagar? (Žd 8,9; Ex 19,5) V čem je tato smlouva nedostatečná? ➢ Pavel označuje Židy jako děti Hagar. Židé jsou přece potomci Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Neřekl to Pavel jako nadsázku nebo se spletl? (srovnej s Ježíšovým výrokem J 8,33.44) Nová smlouva Stará smlouva Postavy Sára Hagar Synové Izák Izmael Město nebeský Jeruzalém pozemský Jeruzalém Texty Jr 31,31-34; Ez 36 Gn 17 • Pavel cituje Izajáše 54,1. Identifikujte postavy, o kterých Pavel mluví ve verši 27: 27 Popis O koho se jedná? neplodná, nemající porodní bolesti, osamělá ta, která má muže děti osamělé lidé pod Zákonem děti té, která má muže děti zaslíbení ➢ Co si z toho dle textu máme vzít do našich životů? •

Aplikace: • Je mnoho starozákonních událostí, které nejen pro nás popisují faktické historické skutečnosti, ale mají i obrazný význam, například 40leté putování po poušti (1Kor 10,1-11). • Toto svobodné nebeské město vyhlížel již Abraham (Žd 11,10). Vyhlížet a hledat jej máme i my (Žd 13,14).

Závěr: Dědictví pro děti zaslíbení (verše 28-31) •

Studium: • Pavel používá identický obraz na začátku a ke konci pasáže a připomíná Galatským, že jsou dětmi zaslíbení, dětmi svobodné (Ga 3,29). ➢ Jakým způsobem ten, který byl „zrozený podle těla“, pronásledoval toho, který se „narodil podle Ducha“? (Gn 21,9) • Děti těla nyní pronásledují děti Ducha (Sk 14,19; Sk 17,13…). • Syn otrokyně musel být vyhnán a nestal se dědicem, i když byl Abrahamův potomek (Gn 21,10-11). ➢ Koho měli Galatští odmítnout a čeho se měli zříct? (Ga 2,4) ➢ Co si z toho dle textu máme vzít do našich životů? •

Aplikace: ➢ Jak se můžeme stát dětmi zaslíbení? (J 1,12-13; Ř 8,9) • Lidé narození z těla i dnes pronásledují ty, kteří jsou narození podle Ducha (1Te 2,14-16). • Abraham se musel rozloučit se svým vlastním synem, kterého miloval, který však nebyl zaslíbeným synem. Podobně bychom se měli zříct toho, co nás odvádí od pravdy evangelia (1Kor 5,7).

 

9.6.2024 - 11. Nebezpečí zákonictví (Ga 5,1-15)

Zlatý veršík k zapamatování „K té svobodě nás Kristus osvobodil. Stůjte tedy pevně a nenechte se opět podrobit pod jho otroctví.“ (Ga 5,1)

Úvod: Znova zákon = znova otroctví a velká ztráta (verše 1-4) „Pokud nenecháme Krista, aby za nás udělal všechno, nemůže pro nás udělat nic, pokud jde o naše ospravedlnění. Pokud se pokusíme pomoci sami sobě, Kristus nám vůbec nepomůže." (Ryken) •

Studium: ➢ K jaké svobodě nás Kristus osvobodil? Proč nás Zákon zotročuje? Vždyť Zákon nás ke hříchu nevede. • Zákon je přirovnán k dozorci (Ga 3,24), k otrokyni (Ga 4,22) a nyní k otrockému jhu. (Petr na sněmu v Jeruzalémě používá stejný obraz (Sk 15,10), kde závěr sněmu byl, že obřízka není podmínkou spasení). • Všimni si důrazu Pavlova vyjádření k tomuto tématu „Hle, já, Pavel, vám pravím ..., A znova dosvědčuji každému člověku …“. • Otrocké jho vede ke čtyřem (dvě jsou si velmi podobné) zásadním skutečnostem, ztrátám (verše 2-4). Vypiš do tabulky: ➢ Proč křesťan, který se nechá obřezat musí dodržovat celý Zákon? ➢ Jak mohli Galatští vypadnout z milosti? (verš 4) ➢ Co si z toho dle textu máme vzít do našich životů? •

Aplikace: • Jedině Kristus nás osvobozuje z prokletí Zákona svou smrtí na kříži (Ga 3,13). • Návrat k Zákonu znamená zamotat se do bludiště příkazů a zákazů. Duchovně tímto vyjadřujeme nepotřebnost Krista. ➢ Vnímáte Pavlův důraz na toto téma? Je to pro naše společenství aktuální problematika? (prostor ke svědectví)

Slovo: Pozor! Zloděj!? (verše 5-12) •

Studium: • Ospravedlnění na základě víry! V Kristu je obřízka nepodstatná, podstatná je víra působící skrze lásku (Ř 2,25; Jk 2,17). ➢ Proč v Kristu obřízka nic neznamená? Vysvětli. (srov. Ř 3,2) 30 ➢ Co tím Pavel konkrétně myslí, když říká, že běželi dobře? (Ga 1,6; Ga 3,3; Ga 4,14) ➢ Doslovný překlad verše 7 zní: „Běželi jste dobře. Kdo vám to vběhl do cesty, že jste přestali poslouchat pravdu“? (překlad z angličtiny, KJV) Koho má Pavel na mysli? ➢ Kdo Galatské povolal? (Ga 1,6) Proč na to Pavel poukazuje? ➢ Proč Pavel používá obraz kvasu? (Mt 16,6-12) Falešné učení zastánců obřízky bylo zavlečeno do Galatských sborů a nejprve nebylo příliš významné, ale postupně narůstalo, a nakonec převládlo. • V krátkosti vypiš do tabulky možné znění falešného učení v Galatských sborech: • Pavel měl naději, že Galatští tyto falešné nauky odmítnou (verš 10). ➢ Nemysleli si někteří, že Pavel hlásá obřízku, když Pavel obřezal Timotea v Lystře? (Sk 16,3) Jak se Pavel obhajuje, že již nehlásá obřízku? Čím argumentuje? ➢ Co mohlo vést Galatské zpět k obřízce a k Zákonu? (verš 11; Ga 6,12) ➢ Co znamená vykleštit? ➢ Co si z toho dle textu máme vzít do našich životů? •

Aplikace: • Dávejme si pozor na falešné učitele! Pamatujme, že trocha kvasu prokvasí celé těsto. • Kříž je pro nevěřícího pohoršením (1Kor 1,18). ➢ Propadl jsi nějakému falešnému učení, ze kterého tě Kristus vysvobodil? (prostor ke svědectví)

Závěr: Svoboda vede k lásce (verše 13-15) •

Studium: • Křesťanská svoboda nedovoluje hřešit, zato nabádá ke službě lásky. ➢ Před čím Pavel varuje, když říká, aby se svoboda nestala záminkou pro tělo? ➢ Nenabádá Pavel právě k Zákonu v 14. verši, když v celé pasáži před tímto varuje? Jak to Pavel myslí? ➢ Proč se Galatští koušou a požírají? ➢ Co si z toho dle textu máme vzít do našich životů? •

Aplikace: • Zákon nedokáže vynutit lásku, kterou sám vyžadoval. Ta je totiž výsledkem křesťanské svobody v Kristu. • Pomluvy a sváry pramení z chování těla, jemuž Zákon dává prostor. Křesťanská svoboda se naopak má (musí) projevovat láskou k Bohu a bližním (1J 4,11) (prostor ke svědectví).

 

16.6.2024 - 12. Život v Duchu svatém (Ga 5,16-26)

Zlatý veršík k zapamatování „Říkám však: Duchem choďte a žádost těla nedokonáte.” (Ga 5,16)

Úvod: Rozpor mezi tělem a Duchem (verše 16-18) „Kdybychom nechávali na sebe v plnosti a vždycky působit Ducha svatého, potom bychom vskutku přestali nadobro hřešit (Ř 8,1-13). Posvěcený život není pouze o vědomostech či silné vůli (i když jsou tyto předpoklady nevyhnutelně důležité), a především o tom, že na sebe necháváme působit Boží vliv prostřednictvím Ducha svatého.” (M. Luther) •

Studium: ➢ Jak můžeme zvítězit nad žádostmi těla? Co říká apoštol Pavel ve verších 16 a 18? • Vysvětlete, co znamená chodit Duchem (Ř 8,5). ➢ Jaký boj se odehrává v životě každého křesťana? (verš 17; Ř 7,15-25) ➢ Co si z toho dle textu máme vzít do našich životů? •

Aplikace: ➢ Jak prakticky vést boj proti žádostem těla, hříchu? (prostor ke svědectví)

Slovo: Skutky těla a ovoce Ducha (verše 19-25) „Všimněte si slov “skutky” a “ovoce”. Seznam skutků těla jsou výsledky rozhodnutí člověka, jeho vůle. Naopak, ovoce Ducha není výsledkem vůle nebo úsilí člověka. Je to přirozený důsledek přítomnosti Ducha svatého v životě člověka, který se jím nechá vést.” (P. A. Pomerville) •

Studium: • Vypište do tabulky skutky těla. Pokuste se je uspořádat do tematicky podobných oblastí: ➢ Jaké varování plyne pro ty, kteří trvale žijí podle těla? (verš 21) • Všimněte si, že skutky těla jsou použity v množném čísle a ovoce v jednotném. ➢ Vyjmenujte ovoce Ducha. Kdo může nést ovoce Ducha? (J 15,5) ➢ Odkud pochází ovoce Ducha v životě křesťana? 33 ➢ Jaké požehnání plyne pro ty, kteří žijí podle Ducha? (verš 23) ➢ Jak se vypořádat se skutky těla? Jak můžeme ukřižovat naše tělo s jeho vášněmi? (verš 24) ➢ Jestliže ovoce Ducha nepochází z nás, jak produkovat toto ovoce? (verš 25) ➢ Co si z toho dle textu máme vzít do našich životů? •

Aplikace: • Nesmíme spoléhat na vlastní úsilí nést ovoce, z vlastního úsilí poneseme jen skutky těla. • Nestačí se jen pasivně poddávat kontrole Ducha, musíme také aktivně chodit Duchem. ➢ Ve které části ovoce vnímám nedostatek? (prostor ke svědectví)

Závěr: Praktický život v Duchu (verš 26) „Láska k marnivosti je společnou neřestí celého světa, a to za všech okolností. Žádná vesnice není tak malá, aby v ní nebyl jeden nebo dva sedláci, kteří by byli rádi považováni za moudřejší a lepší než ostatní. Tato neřest je běžná, ale nikde nepůsobí takovou škodu jako těm, kdo plní duchovní funkci a službu v církvi.” (M. Luther) • Studium: • Chození Duchem nespočívá především v nějakých mystických projevech, ale naopak se má projevovat v nejzákladnějších a běžných situacích našeho života. ➢ Jak se nemáme chovat jedni k druhým? • Pravé křesťanské vztahy nejsou ovládány závistí, ale službou druhým (Fp 2,3). ➢ Co si z toho dle textu máme vzít do našich životů? •

Aplikace: ➢ Jsme motivováni touhou po uznání druhých lidí? (prostor ke svědectví) ➢ Radujeme se z úspěchu, daru druhých lidí, nebo jim naopak závidíme? (prostor ke svědectví)

 

23.6.2024 - 13. Evangelium uplatňované v každodenním životě (Ga 6,1-10)

Zlatý veršík k zapamatování „Tak tedy dokud máme čas, čiňme dobře všem, zvláště však těm, kteří patří do rodiny víry.” (Ga 6,10)

Úvod: Nesení břemen druhých (verše 1-2) „Křesťané musí mít silná ramena a mocné kosti – dost statné, aby mohli nést těžká břemena.” (M. Luther) •

Studium: ➢ Jaká je souvislost s předchozí pasáží? ➢ Kdo je to „duchovní”? (1Kor 2,14-16; 1Kor 14,37) ➢ Jak se duchovní pozná? (1Kor 3,1-2; Žd 5,13-14) ➢ Co si představíš pod pojmem „napravujte”? (Jk 5,19-20) ➢ Jakým způsobem máme napravovat? • Duchovní mají také dávat pozor na sebe, aby neupadli do pokušení (1Kor 10,12; 2Kor 13,5). ➢ Co je zákon Kristův? Co jej odlišuje od jiných zákonů, které v Písmu nacházíme? ➢ Co si z toho dle textu máme vzít do našich životů? •

Aplikace: ➢ Jak prakticky nést břemena druhých? • Mějme zájem jeden o druhého (Žd 10,24-25). • Modleme se o sebe navzájem (Jk 5,16). ➢ Jak mi evangelium Ježíše Krista ukazuje na nesení břemen druhých? (prostor ke svědectví) ➢ Pomohl ti někdo nést břemena? Nesl jsi ty břemena druhých? (prostor ke svědectví)

Slovo: Zodpovědnost každého křesťana před Bohem (verše 3-8) •

Studium: ➢ Jak člověk, který si zakládá na svém postavení může klamat sám sebe? (verš 3, 1Kor 3,18) ➢ Proč máme zkoumat své jednání? • Tato pasáž odkazuje na vlastní zodpovědnost před Bohem (Ř 14,12; 2Kor 5,10). ➢ Jaký je rozdíl mezi břemenem ve verši 2 a nákladem ve verši 5? (všimni si rozdílného slova v řeckém originálu) • Bůh všechno vidí a nemůžeme Ho oklamat, proto se pokrytectvím vysmíváme Bohu. ➢ Co zasévám pro Ducha? Co zasévám pro tělo? • Všimni si diametrálního rozdílu výsledků žně. ➢ Co si z toho dle textu máme vzít do našich životů? 35 • Aplikace: ➢ Za co je každý člověk zodpovědný před Bohem? ➢ S čím se mají posluchači slova sdílet s těmi, kteří je vyučují? (verš 6) • Křesťan má před sebou jediný dokonalý vzor v zasévání, Pána Ježíše Krista, ke kterému směřuje. ➢ Jaký bude výsledek setby našeho života ve společenství, v rodině, v práci? (prostor ke svědectví)

Závěr: Vztah k rodině víry (verše 9-10) •

Studium: ➢ Čeho se týká zaslíbení v 9. verši? (Žd 6,10) ➢ Proč je důležité neochabovat a nezemdlívat v činění dobrých skutků? • Činění dobra je jednoduchý návod, jak bude naše světlo dobře svítit a jak oslavíme Boha (Mt 5,16). ➢ Jaký vztah k rodině víry má mít křesťan? Proč rodinu víry apoštol Pavel upřednostňuje? (1Tm 5,8) ➢ Co si z toho dle textu máme vzít do našich životů? • Aplikace: • Také do služby činění dobra se vkrádá zákonictví a „záslužnictví“. ➢ Jak se mi daří činit dobro všem? Zvláště pak i těm, kteří „si to nezaslouží”? (prostor ke svědectví) ➢ Jak prakticky můžu činit dobro mému bratru a sestře v Kristu? (prostor ke svědectví) • Máme omezený čas, některé možnosti se nemusí opakovat, proto využívejme každou příležitost (Tt 3,8).

 

30.6.2024 - 14. Nový život v Kristu (Ga 6,11-18)

Zlatý veršík k zapamatování „Kéž se mi nestane, abych se chlubil, leda křížem našeho Pána Ježíše Krista, skrze nějž je pro mne svět ukřižován a já pro svět.” (Ga 6,14)

Úvod: Stoupenec Zákona (verše 11-13) •

Studium: • Verš 11 ukazuje na to, že apoštol Pavel chtěl, aby ještě více vynikl rozdíl mezi zákoníky a křesťany vedenými Duchem svatým. ➢ Jaké jsou čtyři znaky zákoníků podle veršů 12 a 13? Doplň do tabulky: 1. 2. 3. 4. • Z celého listu Galatským je patrné, že stoupenci Zákona jsou charakterizováni otroctvím, tělesností, životem pro sebe. ➢ Jaká byla motivace zákoníků, aby nebyli účastni potupy a ponížení, které představuje Kristův kříž? ➢ Co si z toho dle textu máme vzít do našich životů? •

Aplikace: • Tito zákoníci jsou varováním, proto nenásledujme jejich příkladu: o chlubení se/vlastní sláva, o dělání kompromisů, o přesvědčování druhých ke zlému, o pokrytectví. ➢ Jak zápasím s těmito znaky ve službě Bohu i druhým? (prostor ke svědectví)

Slovo: Kříž Pána Ježíše Krista (verše 14-16) •

Studium: • Pavel se nechce ničím chlubit, jen Kristovým křížem i za cenu pronásledování, kterému se chtěli zákoníci vyhnout. ➢ Co znamenal kříž pro stoupence Zákona? (1Kor 1,18-31) 37 ➢ Proč je pro Pavla Kristův kříž tak zásadní? V listu Galatským jej zmiňuje nejméně čtyřicet pětkrát. ➢ Jakého pravidla se mají držet? (verš 15) Jaké požehnání to přinese? ➢ Jak nové stvoření souvisí s křížem Kristovým a jak souvisí s Božím Izraelem? (Ga 2,20; 2Kor 5,17; Ř 2,28-29) • Ve verších 11-18 je srovnání učení a způsob života stoupenců Zákona a Pavlova učení a jeho života. ➢ Co si z toho dle textu máme vzít do našich životů? •

Aplikace: • Dávejme důraz na Kristův kříž, na evangelium. • Moc Kristova kříže nás činí svobodnými od vlastního já, tělesné přirozenosti a od světa (verš 14). ➢ Čím se chlubím? (prostor ke svědectví)

Závěr: Apoštol Pavel (verše 17-18) „Chceš-li být před Bohem a před světem považován za poctivého křesťana, který nemá Krista jen na jazyku, na papíře nebo si o něm pouze nečte v knize, ale má ho důkladně v srdci, pak mysli na to, abys svým jednáním a ve svém životě před každým prokazoval, že tvá láska slouží a pomáhá druhým.” (M. Luther) •

Studium: • Obřízka je známka na těle zákoníků. Pavel byl taky obřezán, ale ukazuje na jiné znaky. ➢ Jaké znaky na těle nosí Pavel? (2Kor 4,10-11; 2Kor 11,23-33) Co tyto znaky potvrzují? ➢ Jak poznání Krista proměnilo život a smýšlení apoštola Pavla? (Fp 3,3-11) • Apoštol Pavel nekončí dopis slovy „zákon Mojžíšův buď s vaším duchem”, ale končí slovy „milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vaším duchem“. ➢ Co si z toho dle textu máme vzít do našich životů? •

Aplikace: ➢ Jak na svém životě pozoruji, že patřím Kristu? (prostor ke svědectví) ➢ Jak studium listu Galatským ovlivnilo můj život? Co si pamatuji z tohoto listu?

SKUTKY APOŠTOLSKÉ , SKUTKY DUCHA SVATÉHO

ČERVENEC - ZÁŘI 2024

Datum: 7. července 2024

Téma: Začátkem všech lidských skutků (i těch apoštolských) je Ježíš. Ježíšovo nanebevzetí začátkem působení církve.

Text: Skutky 1, 1-14

1. Krátký biblický úvod:

 • Poslední Ježíšova slova pronesená na zemi (tři informace)

 • Svědectví o setkání s Ježíšem

 

2. Hlavní biblické slovo:

 • Čím bylo Ježíšovo nanebevstoupení?

 • Pán Ježíš odchází do nebe ujmout se vlády v Nebeském Království a nechává nás na zemi

 • Poslední dny na zemi učí Ježíš své učedníky o Božím Království (Jaké znaky má dle Evangelia království Boží)

 • Poslední slova Ježíše:

 • První věta: Není to vaše věc znát čas a lhůtu obnovení království pro Izrael a další svět

 • Druhá věta: Zaslíbení daru Ducha svatého

 • Třetí věta: Úkol svědčit „v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na sám konec světa“

 • Co pro nás znamenají ty čtyři oblasti svědectví?

 • První slova, která učedníci uslyší po nanebevstoupení Páně od andělů je zaslíbení Ježíšova návratu. Proč na ně církev ráda zapomíná?

 

3. Praktické rady, zakončení, povzbuzení, napomenutí:

 • Na začátku Skutků apoštolských je Ježíš odcházející do slávy svého Otce

 • Na konci všeho bude Ježíšův návrat v slávě

 • Jak prakticky naplňovat tato poslední slova Pána Ježíše Krista?


 

Biblický verš na cestu: Skutky 1, 7-8

Heslo na cestu: Chci svědčit v moci Ducha svatého!

Případná diskuse ve skupinkách a inspirace pro modlitby


 


 

Datum: 14. července 2024 XcamP


 

Datum: 21. července 2024

Téma: Narozeniny církve – Letnice

Text: Skutky 2, 1-4 + 37-40

1. Krátký biblický úvod (svědectví):

 • Co pro tebe znamená církev?

 • Kdy a jak jsi se ocitl v církvi?

 

2. Hlavní biblické slovo (na základě Sk.2, 1-40)

 • Bůh využil židovský svátek Letnic, aby jednal se svým lidem. V Jeruzalémě bylo množství poutníků „zbožných židů ze všech národů na světě“, kteří toužili splnit Boží příkaz a přišli do chrámu

 • Co obsahovalo Petrovo kázání?

 • Vysvětlení z Písma a oslovení: „vy jste ho ukřižovali“.

 • Přesto, že absolutní většina lidí, kteří se objevili na Letnice v Jeruzalémě nebyla přímými účastníky ukřižování, „byli zasaženi v srdci“, poznali svou hříšnost

 • Co mají dělat lidé činící pokání (kdysi i teď)

 • Letnice. Jednorázový Boží akt anebo opakující se zkušenost Božího lidu?

3. Praktické rady, zakončení, povzbuzení, napomenutí:

 • Jak Bůh zasáhl tvé srdce?

 • Máš radost z toho, že jsi součástí církve?

 • Po čem toužíš ve vztahu k církvi, sboru?

 

Biblický verš na cestu: Skutky 2, 37-38

Případná diskuse ve skupinkách a inspirace pro modlitby

(Možno využít materiály z přednášky Karla Guznara přednesené na vyučování BŠP dne 11.11.2023)


 

Datum: 28. července 2024

Téma: Církev v Jeruzalémě. Vznik církve a znaky nového života

Text: Skutky 2, 37-47

1. Krátký biblický úvod:

 • Jak lze poznat, že je někdo křesťanem?

 • Jak poznají po mne osobně, že patřím Ježíši?

 

2. Hlavní biblické slovo:

 • Odpověď na zoufalé volání „co máme dělat bratři?“

 • Na začátku církve jsou lidé zasažení v srdci, obvinění Duchem svatým

 • Takto to funguje po dvě tisíciletí: Na začátku duchovního křesťanského života je pokání

 • Apoštol Petr nabízí Boží řečení (2,38)

 • Znaky křesťanské církve: Slovo, křest, večeře Páně, modlitba, společenství

 • Boží odpovědí byl růst církve a bázeň Boží

 • Lidskou odpovědí na Boží jednání bylo hojné dávání

3. Praktické rady, zakončení, povzbuzení, napomenutí:

 • Jak lze tento text aplikovat v dnešní době?

 • Nechybí v našich sborech něco z toho, co měla prvotní církev?


 

Biblický verš na cestu: Sk. 2, 41-42

Případná diskuse ve skupinkách a inspirace pro modlitby


 

Datum: 4. srpna 2024

Téma: Církev v Jeruzalémě. Působení Petra a Jana.

Text: Skutky 3, 1-19 (jinak k prostudování 3. – 5. kapitola)

1. Krátký biblický úvod:

 • Církev ze začátku působí v Jeruzalémě a členové církve chodí do chrámu na modlitby

 • První střety s náboženskými vůdci Izraele

 • Církev čelí prvním ústrkům ze strany židů a musí obhájit svoji existenci

 • Důležitými body obhajoby církve je návaznost na dějiny Izraele a Starý zákon

 • Důkazy z Písma dokazující, že Ježíš je tím dlouho očekávaným Mesiášem

 • Petr, Jan a další moc dobře znali Starý zákon od Mojžíše po proroky

 • Sice členové židovské rady viděli, že

2. Hlavní biblické slovo:

 • Církev ze začátku působí v Jeruzalémě a členové církve chodí do chrámu na modlitby

 • První střety s náboženskými vůdci Izraele

 • Církev čelí prvním ústrkům ze strany židů a musí obhájit svoji existenci

 • Důležitými body obhajoby církve je návaznost na dějiny Izraele a Starý zákon

 • Důkazy z Písma dokazující, že Ježíš je tím dlouho očekávaným Mesiášem

 • Petr, Jan a další moc dobře znali Starý zákon od Mojžíše po proroky

 • Sice členové židovské rady viděli, že jsou před nimi lidé „neučení a prostí“, ale poznali, že tito byli s Ježíšem

 • Je moc užitečné projít v těchto kapitolách odkazy na Starý zákon

 • Ježíš je završením Písem

 

3. Praktické rady, zakončení, povzbuzení, napomenutí:

 • Povzbuzení pro studium Písma včetně Starého zákona

 • Starý zákon jako ukazatel na Ježíše Krista


 

Biblický verš na cestu: Skutky 4, 11-12

Případná diskuse ve skupinkách a inspirace pro modlitby

(Možno využít materiály z přednášky Martina Piętaka přednesené na vyučování BŠP 2.12.2023)


 


 

Datum: 11. srpen 2024

Téma: Štěpán, svědek a mučedník.

Text: Skutky 6, 1-15 (jinak k prostudování celá 6. - 8. kapitola)

1. Krátký biblický úvod:

 • Církev potřebuje služebníky

 • Svědectví o tom, jak jsem byl povolán do služby

 

2. Hlavní biblické slovo:

 • Církev prochází prvními změnami ve svém fungování, musí odpovídat na potřeby lidí

 • Uvedení do služby skrze modlitbu a vkládání rukou apoštolů

 • V církvi se nikdo do služby neustanovuje sám, povolává Duch svatý a starší sboru

 • Štěpán je plný Ducha svatého a moudrosti z Boží milosti

 • Celá následná řeč je dokazováním, že Ježíš Kristus ne naplněním smlouvy Hospodina s lidem Izraele

 • Následuje první pronásledování církve, které mělo za následek rozšíření Evangelia

 

3. Praktické rady, zakončení, povzbuzení, napomenutí:

 • Zakusil jsi sílu svého svědectví?

 • Zakusil jsi někdy pronásledování pro víru?


 

Biblický verš na cestu: Skutky 7, 59-60


 

Případná diskuse ve skupinkách a inspirace pro modlitby

(Možno využít materiály z přednášky Stanislava Piętaka přednesené na vyučování BŠP dne 16.12.2022)

 

Datum: 18. srpen 2024

Téma: Obhajoba evangelia pro pohany. Co s pohany v církvi?

Text: Skutky 11, 1-18 (k prostudování 9. – 11. kapitola)

1. Krátký biblický úvod:

 • Evangelium je pro lidi všech národů, jazyků a ras

 • Evangelium není exkluzivní klub nějaké skupiny lidí, ale pozváním pro všechny

 • Jak jsem já přijal Evangelium (svědectví)

 

2. Hlavní biblické slovo:

 • Církev dále roste. Sledujeme divy a zázraky, které se dějí skrze Petra, ale byla ohraničena na území Judska, Galileje a Samaří. S pohany nikdo z lidí nepočítá.

 • Počítá s nimi Bůh.

 • Přesvědčivý Petrův sen, který změní jeho smýšlení, jeho pohled na pohany

 • Bylo třeba, aby Duch svatý třikrát vidění zopakoval. Petr pochopil.

 • „Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté!“ má obecnou platnost

 • Petr musí svůj postoj a svoje jednání obhájit před spolubratry

 • Výsledkem je velebení Boha: „Tak i pohany povolal Bůh k pokání, aby dosáhli života!“

 • Evangelium má otevřenou cestu do celého světa.

 

3. Praktické rady, zakončení, povzbuzení, napomenutí:

 • Evangelium je pro všechny lidi, nenechávejme si ho pro sebe


 

Biblický verš na cestu: Skutky 11, 16-18

Případná diskuse ve skupinkách a inspirace pro modlitby


 

Datum: 25. srpen 2024

Téma: První misijní cesta. Z Antiochie přes Kypr, Ikonium, Lystru a Derbe zpět „na základnu“

Text: Skutky 13, 1-12 (k prostudování celé kapitoly 13 a 14)

1. Krátký biblický úvod:

 • Povoláni do služby skrze modlitbu, půst a vkládání rukou

 • Církev povolává a vysílá lidi.

 • Hledání služebníků Evangelia je neodmyslitelným rozměrem církve

 

2. Hlavní biblické slovo:

 • Jak probíhala první cesta, která rozšířila působnost Evangelia na další oblasti Římské říše?

 • Jaké byly největší výzvy, se kterými se museli Barnabáš a Saul (Pavel) poměřovat?

 • Kázání v synagoze v Pisidské Antiochii je znovu vysvětlováním, že Ježíš Kristus je dokonalým naplněním proroctví Starého zákona a dovršením dějin Izraele

 • Odmítnutí a vyhnání není důvodem k zoufalství, ale k radosti

 • Naopak Pavel a Barnabáš tvrdě a nekompromisně odmítnou, když po zázraku chtějí je prohlásit za bohy

 • Jak vypadá úspěch? Apoštol Pavel je kamenován, ale jde dál a spolu se svým spolupracovníkem hlásají Evangelium

 • Součástí jejich vyučování je svědectví o pronásledování (14, 22)

 • Nezbytnou složkou služby Pavla a Barnabáše je ustanovování starších sboru (14, 23)

 

3. Praktické rady, zakončení, povzbuzení, napomenutí:

 • Následování Ježíše vyžaduje odvahu vykročit tam, kde je to pro nás nové

 • Následování Ježíše vyžaduje změnu

 • Církev nesmí se vzdát touhy povolávat a vysílat služebníky do služby

 • Církev bez služby starších je (dle knihy Skutků) nemyslitelná


 

Biblický verš na cestu: Skutky 14, 22-23

Případná diskuse ve skupinkách a inspirace pro modlitby

(Možno využít materiály z přednášky Rubena Kaczmarczyka přednesené na vyučování BŠP dne 13.1.2024)


 

Datum: 1. září 2024

Téma: Druhá misijní cesta

Text: Skutky 15, 36 – 16, 9 (k prostudování 15, 36 – 18, 22)

1. Krátký biblický úvod:

 • Další cesta a další překračování hranic

 • Církev je plna nadšení

 • Touha sdělit Evangelium přivede Pavla až „k nám“ do Evropy


 

2. Hlavní biblické slovo:

 • Pavel a Silas se vydávají na cestu, chtějí navštívit založené sbory

 • Není jim jedno, v jakém stavu se nacházejí

 • Předávali ustanovení sněmu v Jeruzalémě (ohledně závaznosti Mojžíšova zákona pro pohany)

 • Noční vidění je impulsem pro odvážné rozhodnutí: přinést Evangelium na evropský kontinent

 • Úspěchy a protivenství

 • Evangelium se tak stává záležitostí celého římského světa

 • Filipy, Beroja a Atény. Přes Korint, Efez, Jeruzalémdo Syrské Antiochie

 • Boží slovo se lavinovitě šíří od města k městu

 • Nic nemohlo zabránit Pavlovi v hlásání Evangelia o Ježíši

 • V čem byla neskutečná efektivity Pavlova i Silasova zvěstování?


 

3. Praktické rady, zakončení, povzbuzení, napomenutí:

 • Toužíme po tom sdělit Evangelium lidem, kteří jsou mimo církev?

 • Povzbuzení z misijních míst a aktivit církve


 

Biblický verš na cestu: Skutky 16, 8-10

Případná diskuse ve skupinkách a inspirace pro modlitby

(Možno využít materiály z přednášky Daniela Szymeczka přednesené na vyučování BŠP dne 27.1.2024)


 

Datum: 8. září 2024

Téma: Třetí misijní cesta. Z Antiochie přes půl tehdy známého světa až do Jeruzaléma.

Text: Skutky 18, 23-28 (k prostudování Skutky 18, 23 – 21, 26

1. Krátký biblický úvod:

 • Svědectví o sdílení Evangelia

 • S jakými protivenstvími a výzvami ses setkal?

 

2. Hlavní biblické slovo:

 • Dlouhé působení v Efezu přineslo výsledky: nové učedníky a pronásledování

 • Setkání s Apollem a učedníky, kteří znali jen křest Janův

 • Střet s židovskými zaklínači (démonskou mocí)

 • Střet s modlářstvím (uctívači efezské Artemis)

 • Setkání i loučení se staršími sboru v Efezu

 • Je Pavlovo vyznání „Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše: Hlásat evangelium o Boží milosti.“ (20, 24) také tvým vyznáním?

 

3. Praktické rady, zakončení, povzbuzení, napomenutí:

 • Svědectví o tom, co má pro nás cenu

 • Čím nás může inspirovat Pavlova „závěť“ (Skutky 20, 32)?


 

Biblický verš na cestu: Skutky 20, 24

Případná diskuse ve skupinkách a inspirace pro modlitby

(Možno využít materiály z přednášky Karla Guznara přednesené na vyučování BŠP dne 10. 2. 2024)


 

Datum: 15. září 2024

Téma: Čtvrtá (misijní) cesta z Jeruzaléma do Říma. Z vězení do vězení.

Text: Skutky 26, 13-19 (k prostudování Skutky 21, 27 – 28, 31)

1. Krátký biblický úvod:

 • Pavlova touha po zvěstování dožene Pavla do vězení

 • Co jsem schopen obětovat pro Evangelium?


 

2. Hlavní biblické slovo:

 • Církev je ze zprávy o misijních úspěších Pavla nadšena

 • Nepřátelé Pavlovi i Evangelia mají snahu apoštola pohanů zabít

 • Všechny plány zničit Pavla zklamou

 • Pavel jako římský občan se odvolává k císaři jako nejvyššímu soudci impéria a takto začíná strastiplná čtvrtá nedobrovolná misijní cesta

 • Před králem Agrippou a jeho manželkou účtuje s celým svým životem apoštola a evangelisty

 • I během cesty a ztroskotání svědčí o Boží milosti a pak v Říme povzbuzuje církev svými dopisy


 

3. Praktické rady, zakončení, povzbuzení, napomenutí:

 • Jak nesejít z cesty za Božím povoláním?

 • Jsem poslušný Božímu povolání? Jak?

 

Biblický verš na cestu: Skutky 26, 19-20

Případná diskuse ve skupinkách a inspirace pro modlitby


 

Datum: 22. září 2024

Téma: První sněm církve. Zákon a Evangelium. Jak naložit s Mojžíšovým zákonem?

Text: Skutky 15, 1-11

1. Krátký biblický úvod:

 • První sněm církve a první velký teologický střet o závaznost Mojžíšova zákona

 • Co platí pro nás, křesťany z pohanů?


 

2. Hlavní biblické slovo:

 • První sněm církve a nutnost řešení zásadního teologického problému rané církve: závaznost příkazu obřízky pro křesťany z pohanů

 • Co je a co není z Mojžíšova zákona pro křesťany závazné?

 • Sněm církve stanovil čtyři omezení pro křesťany z pohanů

 • Autoritu závěrů sněmu uvozují slova: „Toto je rozhodnutí Ducha svatého a naše.“

 • Apoštolská autorita je závazná pro celou církev

 • Apoštolové a starší jeruzalémské církve zajistili také to, aby informace o výsledcích sněmu dostala celá církev.

 • Také Pavel na dalších cestách věrně předával toto apoštolské učení (Skutky 15, 41 a 16,4)

 • To však nezabránilo tomu, aby střety s obhájci obřízky neprovázely Pavlovu službu po celý čas
   

3. Praktické rady, zakončení, povzbuzení, napomenutí:

 • Stále nebezpečí opuštění milosti a spoléhání na skutky provází církev po celé dějiny

 • Jak se tomu bránit?

 • Jak žít prakticky Boží milosti?


 

Biblický verš na cestu: Římanům 3, 21 - 24

Případná diskuse ve skupinkách a inspirace pro modlitby


 

Datum: 29. září 2024

Téma: Důrazy teologie apoštola Pavla. Proč je Pavlova a potažmo reformační teologie pod tlakem?

Text: Řím. 3, 9-26

1. Krátký biblický úvod:

 • Co je hlavní myšlenkou teologie apoštola Pavla?

 • Co je hlavní touhou jeho služby?


 

2. Hlavní biblické slovo:

 • Hlavní důrazy teologie apoštola Pavla (i Reformace)

 • „Nikdo není spravedlivý“, všichni potřebují záchranu, všichni zhřešlil

 • Všichni (židé i pohané) potřebují Boží milost

 • Všichni potřebují víru, která je ze slyšení Božího slova

 • Zástupná oběť Pána Ježíše Krista je nezaslouženou milostí

 • Následuje posvěcený život jako další dar Boží přízně

 • Všechny tyto pravdy jsou cyklicky zpochybňovány argumenty jako: Nejsme až tak zkažení hříchem, můžeme si pomoci do jisté míry sami, …, nakonec spaseni budou všichni, …


 

3. Praktické rady, zakončení, povzbuzení, napomenutí:

 • Co to znamená žít z Boží milosti?


 

Biblický verš na cestu: Řím. 8, 1

Případná diskuse ve skupinkách a inspirace pro modlitby