Jdi na obsah Jdi na menu
 


BIBLICKÉ HODINY

26. 6. 2020

BIBLICKÉ HODINY KAŽDOU NEDĚLI 15:30 SÁL  -  FARA - SBOR SCEAV ALBRECHTICE

PO DOBU ZÁKAZU SHROMÁŽDĚNÍ

BIBLICKÉ HODINY

JE MOŽNOST SLEDOVAT BIBLICKÉ HODINY Z TŘANOVIC

- ONLINE VŽDY V NEDĚLI V 17:00 NEBO Z ARCHÍVU KS-SCH.

ODKAZ: https://tranovice.sceav.cz/biblicke-hodiny-2020/

Rozpis -  SE PONDOBU ZÁKAZU NTUŠÍ

Témata BH Albrechtice

 

BIBLICKÉ HODINY

ALBRECHTICE

2020

 

    2.8.2020 HRACHOVEC+LIPOVSKI      
    9.8.2020 KOUKOL GEDEON PAMÁTKA ZALOŽENI KOSTELA
  16.8.2020 PALAT H.      
  23.8.2020 PRZECZEK BENJAMIN      
  30.8.2020 HRACHOVEC VAŠEK      
    6.9.2020 GULA LÁĎA+BUCHTA T.      
  13.9.2020 SLÁMA JIŘÍ

SMILOVICE

TŘANOVICE

 
  20.9.2020 NENÍ EVANGELICKÝ DEN  
  27.9.2020 KUCZEROVÁ IVETA      
  4.10.2020 HRACHOVEC VAŠEK CHLAPÁRNA    
 11.10.2020 KOUKOL BOB+KAJFOŠ H.

TŘANOVICE

   
 18.10.2020 NENÍ KONCERT    
 25.10.2020 HRACHOVEC VAŠEK KONFERENCE KS

TĚŠÍN    DO

TŘINCE

1. 11. 2020

WISELKA PETR

     
8. 11. 2020

KOUKOL BOHUŠ ST.

BYSTŘICE

KOM. LHOTKA

 
15.11.2020

ZALESKI DANIEL

KOM. LHOTKA

OLDŘICHOVICE

 
22.11.2020

ČAJKA MARTIN

TĚRLICKO

NEBORY

 
29.11.2020

BUCHTOVÁ L. - GULOVÁ J.

     
6. 12.2020

KOUKOL TIM

     
13.12.2020

ŠKOLKA

     
20.12.2020

VIGILIJKA

     
27.12.2020

KUCZERA JAREK

     
31.12.2020

HRACHOVEC VAŠEK

SILVESTR    

Témata BH Albrechtice  - Třanovice

2.srpna 2020 4/ Jan 3. 1-18.

1/ Jan 3, 1-8 NIKODEM – „Mistře, víme, že jsi učitel...“ „Amen, amen pravím tobě...“ „Musíte se narodit znovu.“Jediné „musím“ je narodit se znovu. Je to Boží milost. Skrze Boží slovo, Ježíš nás volá „čiňte pokání a věřte evangeliu“.

2/ Jan 3, 9-15 NIKODEM – „Jak se to může stát?“ „Ty jsi učitel Izraele, a tohle nevíš?“Mnozí teologové tomu nerozumí a nejsou znovuzrození. Mluví o Bohu, poučují, napomínají, někdy ani podle toho nežijí, co mluví. Víš o tom, že jsi prožil tuto Boží milost, že jsi znovu zrozen. Děkuj za to Bohu – Ježíši. Modleme se za ty, kteří nás duchovně vedou, aby byli znovuzrození a vedli nás ke Kristu. Jen v Ježíši Kristu je naše spasení.

3/ Jan 3, 16-18 JEŽÍŠ – „Neboť tak Bůh miloval svět, ...“ „Kdo věří v něho, není souzen.“Bůh tě miluje a nabízí věčný život, abys nezahynul. Přijmi tuto milost; když ji máš, buďBohu - Ježíši vděčný.

9.srpna 2020 5/ Jan 4. 1-26.

1/ Jan 4, 1-10 SAMAŘSKÁ ŽENA – „Dej mi napít!“ „Kdybys znala, co dává Bůh... živou vodu!“Ježíš navazuje rozhovor, posloucháme Ho, co k nám hovoří a přijímáme jeho nabídku pro náš osobní život?

2/ Jan 4, 11-15 SAMAŘSKÁ ŽENA – „Pane, ani nemáš vědro...Pane dej mi té vody, abych nežíznila...“Mnohdy nechápeme Jeho vůli, zdá se nám podivuhodná. Pán zná naše touhy a dovede je naplnit podle své vůle.

3/ Jan 4, 16–26 JEŽÍŠ – „Jdi, zavolej muže...“ „Vím, že jsi Mesiáš...“ „Já jsem to...“Ježíš zná naši minulost i přítomnost. Nabízí spásu pro budoucnost. Nabízí Sebe, jako pramen živé vody. Přijmi Jej.

16.srpna 2020 6/ Jan 4, 46-54.

1/ SVĚDECTVÍ – Jak byla vyslyšena modlitba o uzdravení a jak se Ježíš skrze to oslavil?

2/ Jan 4, 46-50 KRÁLOVSKÝ SLUŽEBNÍK – „Pane, pojď, než mé dítě umře!“ „Vrať se domu...“ Když máme jakýkoliv problém, jdeme za Ježíšem? Důvěřujeme Jeho vůli, věříme Mu a posloucháme Ho?

3/ Jan 4, 51-53 KRÁLOVSKÝ SLUŽEBNÍK – „Tvůj syn žije!“ „Včera hodinu po poledni mu přestala horečka.“Když prožijeme zázrak (uzdravení) je to posilou pro naši víru, svědčíme o tom, aby i jiní poznali Ježíše?

23.srpna 2020 7/ Jan 5, 1-18.

1/ Jan 5, 1-9 NEMOCNÝ 38 LET – „Chceš být zdráv?” „Pane, nemám nikoho, kdo by mě...“ „Vstaň,...a choď!”Tento text může být pro nás odsouzením. “Nemám nikoho.” Ježíš má moc, je Bohem zázraků.

2/ Jan 5, 10-16 ŽIDÉ – „Je sobota a proto nesmíš nosit...” “Ten, který měuzdravil,...”“Už nehřeš...” Nesoudíme jiné, nekritizujeme? Vyznáváme a svědčíme o Ježíši, který nás uzdravil?

3/ Jan 5, 17-18 JEŽÍŠ – „Můj Otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji.”Bůh stále pracuje, udržuje tento svět, a co my nejsme někdy leniví. Pracujme pro Pána, pokud je ještěčas a možnost.

30.srpna 2020 8/ Jan 6, 1 – 15.

1/ Jan 6, 1 - 9 FILIP – „Kde nakoupíme chléb...“ „Je tu jeden chlapec, který má...“Někdy máme zbytečné starosti o svůj pozemský život. Bůh má vždy připraveno východisko.

2/ Jan 6, 10-13 UČEDNÍCI – „Ať se všichni posadí!“ „Seberte zbylé nalámané chleby, aby ...!“Posloucháme příkazy Ježíše? Ať nic nepřišlo nazmar. Někdy tomu nerozumíme, ale Ježíš zná budoucnost.

3/ Jan 6, 14-15 LIDÉ – „Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!“Když prožíváme zvláštní situace a zázraky, uvědomujeme si, že za vším je Ježíš Kristus. Buďme vděčni a oslavujme Ho.

6.9.2020 Téma: Věrnost Pánu Ježíši Kristu (ve víře)
1.Svědectví: Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. Jak to je tvém životě? Jsi věrný Kristu? Jsi věrným správcem? (1K 4:2; Mt 25:23)
2.Výklad: A) Boží věrnost (Dt 7:9; 2Tim 2:13) Věrnost je Hospodinova vlastnost, je slavnou dokonalostí jeho osoby (Iz 11:5) B) Naše věrnost Kristu,
3.Závěr: Věrnost evangeliu (Gal 1:7-9)

13.9.2020 Téma: Věrnost Božímu Slovu a modlitbě 
1.Svědectví: Jsi věrný Božímu Slovu jako celku? Věrnost ve čtení Bible a modlitebním zápase na kolenou (každodenní ztišení) (Ž 32:6)
2.Výklad: A) Ovocem pravých učedníků je věrnost Božímu slovu (Jan 8,31), což je i znamením opravdové lásky k Bohu (Jan 14,23). B) Hrdinové víry byli věrní modlitbě (Eliáš, Pavel, Daniel, atd...)
3.Závěr: V čem být věrný a v čem už ne? (Mojžíšův zákon, obětní řády, desatero) Proč? (viz Gal, 4. čl. AV) Jak dlouho se za někoho nebo něco modlit?
20.9.2020 Téma: Věrnost ve službě 
1.Svědectví: Sloužíme si věrně navzájem? Sloužím darem, který jsem dostal? (Gal 6:10); (1Pt 4:10) 2.Výklad: Být věrný ve službě, která mi byla svěřena Kristem (1Pt 4:11; Ř 12:4-6) k jeho slávě 
3.Závěr: Jak sloužit, když je tolik jiných povinností, ve kterých máme být věrní? (rodina, práce, domácnost) 
27.9.2020 Téma: Věrnost v manželství 
1.Svědectví: Jak se ti daří byt věrný/á své ženě/muži? I v myšlenkách? (Mt 5:28)
2.Výklad: Manželství; Bohem ustanovený věčný svazek (Mal 2:16 ČEP; Mk 10:9) muže a ženy. Role muže a ženy (Ef 5:22-32; 1Pt 3:1-7); obraz Krista a církve.
3.Závěr: Jak být věrný v dnešní době proudu ideologie LGBTQ, kterou přijímá svět? Jak bránit manželství, na které je útočeno. 

PÁN JEŽÍŠ JAKO KRÁL Lukášovo evangelium, 2., 19. a 24. kapitola

4. října 2020 1/ Luk. 2, 4-7,11-12. Král se narodil – milost spasitelná.

1. Pán Ježíš přišel na svět, narodil se v chudobě, v stáji, v Betlémě a přece byl Král. Andělé zvěstují narození Zachránce, Spasitele. Vládce přichází, aby zachránil svět, nás hříšné lidi.

2. To dítě je „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“ Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až na věky. Izajáš 9,5-6

3. Chce se narodit i ve tvém srdci, chce být tvým Králem, Pánem a Rádcem. Je již tvým Králem a Pánem tvého života? Žiješ podle Jeho rad?

11. října 2020 2/ Luk. 19, 14-20; Luk 23, 33-46. Král dává život – milost zachraňuje.

1. Projev loučení, poslední večeře. Předpověď utrpení a smrti. Vzal chléb, vzdal díky, lámal a dal jim ho se slovy: „To je mé tělo,které se dává za vás. To čiňte na mou památku.“ Právě tak vzal po večeřikalich se slovy: „Tento kalich je nová smlouva v mékrvi, která se proléváza vás.“

2. Projevená největší láska. Pán Bůh dává svého Syna na oběť za nás, abychom mohli žít, mít odpuštěny hříchy. Modlitba Pána Ježíše. „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co dělají!“

3. Milost a láska Ježíše Krista. Utrpení a smrt za nás, za naše hříchy abychom mohli žít věčně.

18. října 2020 3/ Luk. 19, 29-30. Král posílá – milost poddanosti.

1. Pán Ježíš přišel na svět nejen proto, aby nás spasil, ale také proto, aby dal našemu životu pravý smysl – přišel také proto, aby s námi uskutečňoval své záměry.

2. Blížil se okamžik slavného vjezdu Pána Ježíše Krista jako krále do Jeruzaléma. Posílá dva ze svých učedníků, aby šli a přivedli oslátko, na kterém měl do Jeruzaléma vjet. Bylo to zvláštní poslání. Pán Ježíš vícekrát poslal své učedníky, aby k němu přivedli nejrůznější lidi. Např. Slepého, posedlého... Nyní měli přivést zvíře – osla! Možná si položili otázku. Proč? Oni přece měli být pohotoví k významnějším úkolům, k nesení evangelia nebo činění divů.

3. Na nás není, abychom posuzovali malost nebo velikost úkolů. Buď jsi ve vztahu ke Králi služebník (otrok) anebo si tě Pán Ježíš nemůže použít.

25. října 2020 4/ Luk. 19, 31-34. Král požaduje – milost dávání.

1. Pro vjezd do Jeruzaléma potřeboval Pán Ježíš nejen posly, kteří by přivedli oslátko. To však mělo svého majitele! Nevíme, kdo byl majitel, neznáme jeho jméno. Jako Král však má Pán Ježíš právo na majetek svých poddaných. Se vzdáváním se svého majetku je to někdy složitější než se službou, která má určité poslání. K majetku totiž snadno přilne lidské srdce. Pán Ježíš prohlašuje, že "bohatý těžko vejde do království nebeského". Láska k majetku se může snadno stát přímo modloslužbou.

2. Majitele oslátka se zeptali učedníků, proč oslátko odvazují, ale po informaci, že je potřebuje Pán, se oslátka bez zaváhání vzdali. Osvědčili tak svoji pohotovost zříci se svého majetku. Nepřehlédněme skutečnost, že oslátko potřeboval Pán. Vnímáme, že vše, co vlastníme, je nám jen svěřeno, aby si to mohl použít Pán? Bez jeho milosti bychom neměli vůbec nic. My máme být nejen ochotni se majetku vzdát, ale má nám být jasné, že se jedná právě o Boží záměry, které svým dáváním naplňujeme.

3. Majetek je nám svěřen proto, abychom mu jím sloužili a tím přijímali další hmotná, a především duchovní požehnání.

1. listopadu 2020 Skut. 2, 42; 44-47. Církev Kristova (Festival pěveckých sborů – téma mimo cyklus)

1. Je jediná církev Kristova. Církev Kristova je živým organismem.

2. Jsou čtyři vlastnosti organismu, které jsou důležité i dnes. Skut. 2,42.

3. Svědectví, jak prožívám společenství věřících. Jsi živou části církve, buďsvědkem Ježíše Krista.

8. listopadu 2020 5/ Luk. 19, 35-36. Král přijímá dary a pocty – milost obětování.

1. Pán Ježíš hned po svém narození přijímal dary. Mudrci, kteří hledali nověnarozeného krále Židů, mu přivezli zlato, kadidlo a myrhu. Přijímal nejrůznější dary a podporu během tři let své služby.

2. Do Jeruzaléma přijížděl Král a byl to Král spravedlivý a nesoucí spásu. Pokořený jedoucí na oslu. Jak by nepřijímal pocty v souvislosti s prorokovaným vjezdem do Jeruzaléma. Učedníci dali nejen své pláště na oslátko, ale mnozí je dokonce kladli na cestu, kterou Pán Ježíš jel. Konečně byla provolávána chvála Pánu Ježíši jako Králi a Pán Ježíš toto vše přijímal.

3. Jednalo se o chválení v souvislosti s minulými činy Pána Ježíše. Například vzkříšení Lazara. O co více bychom měli chválit Pána Ježíše, když víme o jeho oběti za naše hříchy a o jeho zmrtvýchvstání! Jak často jsme svému Králi dlužni chválu.

15. listopadu 2020 6/ Luk. 19, 39-40. Král poučuje – milost nasloucháni.

1. Farizeové nezůstali k chválení lhostejní. Dokonce se osmělili žádat Pána Ježíše slovy o to, aby je napomenul. Jak jednal Pán Ježíš? Poučuje je slovy: "budou-li oni mlčet, bude volat kamení".

2. To že chválí Pána Boha i neživá příroda, je vlastně trvalým jevem. (Žalm 19, 2)

3. Ptejme se sami sebe, zdá jsme pro známost Božího slova a vedení Duchem svatým pohotoví poučovat, případně napomínat ty, kteří stojí v opozici.

22. listopadu 2020 7/ Luk. 19, 41-42. Král pláče – milost soucitu.

1. Plačící král? O čem tento pláč svědčil? Slova Pána Ježíše to vysvětlují: "kdybys poznalo v tento den, co vede k pokoji!" Vjížděl do Jeruzaléma jako Vládce pokoje, ale město ho nepoznalo.

2. Muselo to být nevyslovitelné utrpení pro Božího Syna – vládce pokoje, o kterém Velikonoce prorocky hovořily, a přitom svého Krále nepoznali.

3. Tento projev Krále nás všechny zavazuje k tomu, abychom v upřímnosti zkoumali, do jaké míry nám jde o záchranu našich bližních. Zda jsme kdy uronili slzu v lítosti nad tím, že někdo z našich bližních odmítal Pána Ježíše.

29. listopadu 2020 Skut. 2, 42; 44-47. Církev Kristova (5. neděle v měsíci – téma mimo cyklus)

1. Je jediná církev Kristova. Církev Kristova je živým organismem.

2. Jsou čtyři vlastnosti organismu, které jsou důležité i dnes. Skut. 2,42.

3. Svědectví, jak prožívám společenství věřících. Jsi živou části církve, buďsvědkem Ježíše Krista.

6. prosince 2020 8/ Luk. 19, 42-44. Král prorokuje – milost známosti budoucnosti.

1. Toto je významná odlišnost Pána Ježíše od lidských králů. Jedná se o jeden z jeho tři „úřadů“.

2. Mnohá proroctví zazněla z úst Pána Ježíše během jeho pozemské služby. Připravoval je na svoji smrt a zmrtvýchvstání a oznamoval věci blízké i budoucí.

3. Měli bychom si uvědomit, jak významná jsou proroctví a vnímat, jak se naplňují v naší současnosti a využít jich při poukazování Božství Pána Ježíše Krista.

13. prosince 2020 9/ Luk. 19, 45-46. Král pročťuje chrám – milost péče o církev.

1. Pán Ježíš před svou smrti vyhání z chrámu ty, kteří ho znečťují. Již na počátku služby a nyní po tříleté službě opět. Avšak nedošlo k nápravě. Chrámové nádvoří bylo vlastně tržnicí, a tak se vytrácelo nejvlastnější poslání chrámu, ten měl byt domem modliteb.

2. Těžko si dovedeme představit Pána Ježíše v této situaci a nepochybně byla někdy tato jeho činnost nepochopena, možná také zneužita. Žalm 69,10.

3. I tento projev Pána Ježíše souvisel s jeho královským posláním. Dokonce jeho panovnickou roli svým způsobem podtrhuje. V každém případě nás má vést k tomu, abychom zkoumali, zda v našich životech a v církevním životě není něco, co by v přítomnosti Krále králů neobstálo a muselo být odstraněno.

20. prosince 2020 10/ Luk. 24,1-8; 44-53. Král žije – milost dává život.

1. Ježíš Král prokázal svoji spravedlnost svým životem, svoji prolitou krvi na kříži i zmrtvýchvstáním svou pokorou a poslušnosti Otci. Pán Ježíš Kristus žije – mrtvých vstál je živý Bůh a vstoupil na nebesa. Vyprávějme to i my jiným.

2. Naplnila se proroctví. Spasitel přišel, žil na zemi, dal svůj svatý život za nás, aby nás zachránil, mrtvých vstál a vstoupil do nebe, kde nám chystá věčný domov.

3. Nezapomeňme, že Pán Ježíš Kristus se narodil jako Král a dává život. Požehnaný život na zemi a věčný ve svém království. Věříš tomu, že i ty budeš s Ježíšem v nebi?

27. prosince 2020 11/ Zjev. Jana 22, 13-14. Věčný král.

Ježíš Kristus je stoprocentně postačující a potřebný.

1. Pouze Ježíš a žádné „plus“. V historii lidé přidávali „plus“, nebezpečí i v dnešní době. Ježíš dává úplné spasení, není třeba žádné plus.

2. Vztah Ježíš Kristus a já. Ježíš proměňuje v nové stvoření. Bez pokání a smíření jdeš do pekla. Bůh dal člověku nesmrtelného ducha. Spasení máme v zásluhách Ježíše Krista na Golgatě. Spasení není možné si zasloužit, je to Boží dar a přijímáme ho vírou. Oběť na kříži nemůže být opakována, byla jednou provždy přinesena a má věčné trvání.

3. Kde strávíš věčnost, o tom rozhoduješ v nynějším životě. Vest lidí ke smíření s Bohem a k spasení, to je náš úkol.